HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 7, 2014 - Tại Nam và Bắc California.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5824)

THÁNG 7

Nam California

Khóa Thiền Căn Bản 110

Học 7 ngày, từ thứ Bảy 5 tới thứ Sáu 11 tháng 7

Liên lạc:
- Hội Trưởng: anh Tuệ Huy; email: khoato@yahoo.com
- Trưởng Đạo tràng: cô Huệ Hải; email: maigl72@yahoo.com
- Ban Tu học: cô Huệ Tuyền; email: thuvanduong@sbcglobal.net

Sacramento

Khóa Nhập thất chuyên tu Thiền Định XVIII (7 ngày)

Từ thứ Sáu 25 tháng 7 đến thứ Sáu 1 tháng 8; thứ Sáu 25/7: reception; thứ Sáu 1/8: rời center

Liên lạc:
- Trưởng Đạo tràng: anh Chí Hải; email: chuongvphan@yahoo.com; phone: 530-758-7410
- Trưởng Ban Tu học: cô Uyển Như; email: uyennguyen4@yahoo.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,162,323