HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Wednesday, January 3, 2018(View: 3251)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Tuesday, January 2, 2018(View: 2964)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3087)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3432)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3216)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3285)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3235)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 27, 2017(View: 3045)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Monday, December 25, 2017(View: 3351)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3260)
Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3303)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2834)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2894)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2890)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2975)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2873)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3019)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2938)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3625)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3137)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3298)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3664)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3192)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3363)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3353)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3475)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3392)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3339)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3339)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3820)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3099)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3162)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3060)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3242)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2976)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
Tuesday, September 5, 2017(View: 3021)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2899)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2755)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2774)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2758)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2813)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2739)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2862)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2845)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3009)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3145)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3069)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2844)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3193)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2694)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2884)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Saturday, August 5, 2017(View: 2604)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2787)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2718)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2545)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2880)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 4052)
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3241)
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3165)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3271)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3096)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Saturday, June 24, 2017(View: 3337)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3305)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2856)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2987)
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2955)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2677)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3214)
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2788)
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
197,311