HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Wednesday, January 3, 2018(View: 2081)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
  Tuesday, January 2, 2018(View: 1851)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 1813)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 2106)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 1936)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 2028)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 1968)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 27, 2017(View: 1900)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Monday, December 25, 2017(View: 2148)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2128)
  Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2135)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1734)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1806)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1729)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1780)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1770)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1773)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1709)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2295)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 1931)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2085)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2382)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2008)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2002)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2002)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2089)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2091)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2127)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2123)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2358)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 1808)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 1996)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 1965)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2155)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 1913)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
  Tuesday, September 5, 2017(View: 1815)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1773)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1589)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1626)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1605)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1632)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1595)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1699)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1699)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1817)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1912)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1938)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1653)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1761)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1635)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1825)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Saturday, August 5, 2017(View: 1508)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1706)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1715)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1560)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1821)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 2732)
  Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2205)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2136)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2263)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2005)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Saturday, June 24, 2017(View: 2342)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2176)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1898)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1992)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1939)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1779)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2193)
  Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1905)
  Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
  1,193,798