HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Wednesday, January 3, 2018(View: 3696)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Tuesday, January 2, 2018(View: 3397)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3558)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3938)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3699)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3709)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3683)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 27, 2017(View: 3474)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Monday, December 25, 2017(View: 3831)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3743)
Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3740)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3265)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3320)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3344)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3443)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3306)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3487)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 3406)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 4111)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3586)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3815)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 4209)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3739)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3844)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3873)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3985)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3847)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3811)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3803)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 4308)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3564)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3647)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3483)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3658)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3414)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
Tuesday, September 5, 2017(View: 3498)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 3377)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 3272)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 3271)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 3224)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 3283)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3220)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3328)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3322)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3495)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3658)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3549)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3328)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3681)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3167)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3456)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Saturday, August 5, 2017(View: 3062)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3219)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3121)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2968)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3310)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 4513)
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3675)
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3649)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3719)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3562)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Saturday, June 24, 2017(View: 3757)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3790)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3266)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3412)
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3373)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3105)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3628)
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3212)
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
69,256