HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Wednesday, January 3, 2018(View: 2214)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
  Tuesday, January 2, 2018(View: 1988)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 1960)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 2273)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 2139)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 2199)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 2113)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 27, 2017(View: 2038)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Monday, December 25, 2017(View: 2300)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2277)
  Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2284)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1862)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1949)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1874)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1943)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1914)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1942)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1866)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2469)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2073)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2226)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2525)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2140)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2168)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2186)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2282)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2324)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2284)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2294)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2551)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 1991)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2149)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2109)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2293)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2045)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
  Tuesday, September 5, 2017(View: 1977)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1905)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1713)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1757)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1740)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1767)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1730)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1835)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1844)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1949)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 2054)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 2069)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1801)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1898)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1758)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1957)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Saturday, August 5, 2017(View: 1638)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1834)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1853)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1696)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1959)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 2911)
  Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2329)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2261)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2386)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2128)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Saturday, June 24, 2017(View: 2477)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2304)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2016)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2115)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2062)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1888)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2316)
  Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2013)
  Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
  1,260,677