HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Monday, June 14, 2010(View: 14313)
  Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
  Monday, June 14, 2010(View: 12472)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
  Monday, June 14, 2010(View: 13446)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
  1,260,652