HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Monday, June 14, 2010(View: 14522)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 12690)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 13661)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
1,311,604