HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Tuesday, October 11, 2016(View: 6819)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5589)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5144)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 5795)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4819)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4561)
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4764)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
Thursday, April 13, 2017(View: 4154)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
69,256