HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Friday, August 5, 2011(View: 70918)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Thursday, July 7, 2011(View: 72827)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
69,256