HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
    Friday, August 5, 2011(View: 65532)
    Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
    Thursday, July 7, 2011(View: 67886)
    Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
    1,260,676