HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Saturday, April 11, 2020(View: 2550)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 3871)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 2310)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 2058)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 3069)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2012)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 2232)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 2436)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 2774)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 3304)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Monday, August 19, 2019(View: 2250)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston Trong Tháng 7
Monday, August 19, 2019(View: 1501)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Houston
Monday, August 19, 2019(View: 1782)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Úc Châu Từ 6 dến 16 tháng 6 năm 2019
1,368,816