HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
13 Tháng Năm 2013(Xem: 26169)
Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
13 Tháng Năm 2013(Xem: 23863)
Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
13 Tháng Năm 2013(Xem: 22869)
Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 25788)
Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 23056)
Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 20716)
Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
1,077,821