HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
2,319,686,071,854,654,172