HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Tuesday, February 16, 20217:39 PM(View: 4341)
Thursday, December 24, 20201:07 PM(View: 3901)
Wednesday, April 1, 20208:44 PM(View: 3223)
NGHI THỨC LỄ CẦU AN tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành HTTK Nam Cali ghi chép
Tuesday, March 31, 202010:21 AM(View: 5771)
NGHI THỨC LỄ CẦU SIÊU tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành Nam Cali ghi chép
Tuesday, March 31, 20209:35 AM(View: 3002)
NGHI THỨC LỄ PHẬT LỄ TỔ tại Tổ Đình Tánh Không do Thầy Thích Nguyên Tạng giảng dạy tại Tổ Đình, ban Điều Hành Nam Cali ghi chép
69,256