HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 11, 2014 - tu học tại Houston, Sacramento

Friday, January 10, 201412:04 AM(View: 6602)

THÁNG 11

HOUSTON

- Khóa Bát nhã trung cấp 2

Từ thứ bảy 8 tới thứ bảy 15

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

SACRAMENTO

- Khóa Bát nhã trung cấp 2

Từ thứ hai 17 tới thứ tư 26

Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Uyển Như: <uyennguyen4@yahoo.com>


Tăng Ni an cư tại thiền viện 3 tháng: 9 & 10 & 11

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,169,383