HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 2014: Chương trình tu học tại Sacramento.

Friday, January 10, 201412:00 AM(View: 5092)

THÁNG 2

Sacramento, California

Khóa Thiền Căn Bản 104

Học 8 ngày, từ thứ Tư 5 đến thứ Tư 12 tháng 2 (trong tuần học buổi tối)

Khóa Bát Nhã 37 lớp Trung cấp 1

Học 8 ngày, từ thứ Năm 13 đến thứ Năm 20 tháng 2

Liên lạc:
- Trưởng Đạo tràng: anh Chí Hải; email: chuongvphan@yahoo.com; phone: 530-758-7410
- Trưởng Ban Tu học: cô Uyển Như; email: uyennguyen4@yahoo.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,167,897