HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: THỨC

Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 1269)

THỨC

 HT-Thông-Triệt-KCB2010-#31

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề

"GIẢNG RỘNG VỀ THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 

  

THỨC: P: Viññāna, Skt: Vijñāna: Consciousness. Tùy thuộc nơi Hành, Thức khởi lên. Thuật ngữ gọi là Hành duyên Thức. Trong mười hai nhân duyên, nó đóng vai trò tái sinh. Do đó, mắt xích Thức ở đây được xem là “Thức tái sinh” (paṭisandhi-viññāṇa: rebirth-consciousness) hay “Thức luân hồi” (saṃvattanika- viññāṇa: transmigrating consciousness). “Nó đi vào bào thai”. Thuật ngữ gọi là “thức liên tục" (viññāṇa santāna: continuum consciousness). Nó không là một thực thể thường hằng, không thay đổi mà là một chuỗi ý thức riêng biệt và thay đổi từng chập.

 

Mỗi trạng thái ý thức có ba chập (phases):

(1)         sự hình thành hay sanh (uppāda: genesis, birth),
(2)         sự phát triển (ditthi: development) hay kéo dài (“trụ”) (ṭhiti: duration), và
(3)         sự tan rã (bhaṅga: dissolution) hay hoại (vaya: decay).

 

Cả ba trạng thái này đánh dấu sự liên tục tiếp nối của ý thức. (Dụng ngữ cũ gọi ba chập này của ý thức là sanh, trụ, diệt).

 

Trong mỗi chập đều biến dịch theo từng sát na (kṣaṇa: instant, momentary). Khoảng không gian của ba sát na trong đó trạng thái ý thức trở thành, hiện hữubiến dạng được gọi là sát na tư tưởng hay sát na tâm (cittakṣaṇna: a momentary of thought, a momentary of mind). Mỗi trạng thái ý thức đều là một dòng náo động (a disturbance) của tâm. Nó luôn luôn biến đổi trong từng sát na thời gian. Vì thế, trong Phật giáo, ý thức không bao giờ ở trong trạng thái vững chắc. Nó sinh (grows) và diệt (decays) liên tục. Nó được so sánh như một dòng nước chảy liên tục và không bao giờ giữ nguyên thể tánh. Lý do là những yếu tố bên ngoài luôn luôn tác động vào nó, làm cho nó phải luôn luôn thay đổi. Do đó, sự liên tục này của ý thức được dùng như là “dòng ý thức” (viññāṇasota), nó không bị đứt quãng trong khi con người còn sống và sau khi chết. Sau khi chết, có sự kết nối tái sinh nữa. Khi sự kết nối tái sinh được thành lập, sự sống tiếp tục. Ý thức lại bắt đầu tiếp tục hiện hữu nữa trong cảnh giới phù hợp với nghiệp thức của nó. Theo Phật giáo, sự Sống hay sự Sinh Tồn là một tiến trình trở thành không đứt quãng, cho dù thân này không còn nữa. Bởi vì cái gọi là nhân hay con người (pudgala) chỉ là một khối kết tụ gọi là uẩn (khandha: a group of aggregates),lệ thuộc vào sự thay đổi (vikāra: change), sự hoại diệt (jāra: decay) và sự tan rã (bhaṇga, bheda: dissolution).

 

Trong trường hợp này, các luận sư A Tì Đạt Ma (Ābhidhammamikas) dùng thuật ngữ bhavāṅga-citta” để chỉ cho ý thứctrạng thái thay đổi thường trực như một dòng nước chảy dài bất tận, từ kiếp này sang kiếp khác. Họ xem bhavāṅga-citta” là nhân tố của sự sinh tồn, nó cũng là đầu mối của luân hồi sanh tử. Do đó, trong trường hợp này, bhavāṅga” được các luận sư giải thích như là niệm cuối cùng vào lúc con người chết. Nó không phải là linh hồn mà là ý thức còn dính mắc vào đối tượng của người trước khi lâm chung. Luồng “bhavāṅga” cuối cùng này được gọi là “tử-thức” (cuti-viññāṇa: death consciousness) hay “tử-tâm” (cuti-citta). Sau khi chết, kiếp sống mới bắt đầu trở lại bằng thức tái sinh. Thể tánh (the nature) kinh nghiệm con người được xác định trong thức tái sanh. Những kinh nghiệm quan trọng nhất của thức tái sinh là Tưởng. Do đó, thức đóng vai trò quan trọng giữa hai kiếp sống.

 

Trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) gọi “bhavāṅga” là luồng ý thức liên tục sinh tồn (bhavāṅga viññāṇa), và xem nó ngang bằng với thức tái sinh (paṭisandhiviññāṇa: the rebirth consciousness), hay sự “kết nối tâm” (paṭisandhi-citta: re-linking mind). “Bhavāṅga” không bao giờ chấm dứt, nó luân hồi trong lục đạo, cho đến khi nào tiến trình ý thức đến giai đoạn của A La Hán quả, lúc bấy giờ nó mới chấm dứt.

 

Cái gì liên hệ đến kết quả của thức tái sinh (the rebirth-consciousness) là tử thức (the death-consciousness). Nó liên hệ đến đối tượng của tâm (ārammaṇa-citta: mental object) ngay lúc chết. Thân tuy được từ bỏ ngay lúc chết, nhưng vô minhái dục vẫn chưa dứt sạch nên ý thức của người chết bị hai lực này đẩy để đi tái sinh. Lực này được gọi là “nghiệp lực”.

 

Trong Thượng Tọa Bộ không chấp nhận có sự trung gian (anantara: interval) giữa hai loại “bhavāṅga”.

 

Thuật ngữ bhavāṅga gồm hai từ:

bhava = là sự sinh tồn (existence);
aṅga = là phần, điều kiện hay nền tảng (part, condition, foundation, factor).

 

Bhavānga có nghĩa là “phần sinh tồn hay điều kiện sinh tồn” hoặc là “nhân tố của sự sống”. Nó là thuật ngữ được dùng để ám chỉ sự hiện hữu của đời sống như một triều lưu hay một dòng nước chảy. Trong tiếng Anh thường được dịch là: life-continuum, tức “kiếp sống liên tục”.

 

Trong kinh Đoạn Tận Ái, thuộc Trung Bộ kinh I, Phật giảng rõ điều này.

 

Phật nói: “Này các Tỳ kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình: ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai, và gandhabba (hương ấm) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình... Khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai, và hương ấmhiện tiền. Có ba sự hòa hợp như vậy thì bào thai mới thành hình”. (Trung Bộ kinh I, tr. 582)

 

Như vậy, về sự kiện tái sinh, niệm sau cùng của người chết lập thành “hương ấm”. (Pāli: gandhabba; Skt: gandharva: the being to be reborn). Hương ấm này kết hợp với tinh khí (the sperm) và trứng (ovum) của cha mẹ sau cùng của người chết để kết thành bào thai, làm thành một chúng sanh mới. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, hương ấm được giải thích như: dòng ý thứcviññānasota: the stream of consciousness; hay dòng trở thànhbhava-sota: stream of becoming.

 

đồng nghĩa với “thức luân hồi”, cũng gọi là “dòng trở thành” (bhava-sota). Thuật ngữ này dùng để chỉ sự luân hồi của thức.

 

Theo tâm lý học Phật giáo, đi vào dạ con (gabbassa avakkanti: descent into the womb) trong nghĩa sinh học được định nghĩa là tinh trùng của người đàn ông và trứng của người đàn bà kết hợp lại để tạo thành bào thai với sự nhập vào của thức tái sinh (paṭisandhi-viññāṇā: rebirth-linking-consciousness) — kết quả từ tử thức của kiếp vừa qua. Sự lập thành đời sống mới này trong hình thái bào thai (embryo) xảy ra trong bụng mẹ (dạ con: the womb). Đây là bắt đầu của giai đoạn tiến trình làm tái sinh (uppatti-bhava: the regenerative process).

 

Tử thức của người chết là kết quả rất quan trọng trong nghĩa tâm lý, là thức liên kết tái sinh, nó trở thành bào thai (embryo) của tiến trình kiếp sống mới trong sự kết hợp với tinh cha và trứng mẹ. Theo Phật giáo, hương ấm có mặt khi nào hội đủ ba yếu tố: thức, cha mẹ giao hợp và thời kỳ mẹ có khả năng thụ thai.

 

Sau đó, nó từ lần phát triển, chỉ có thân căn (kāyāyatana: physical base)tâm căn (manāyatana: mind base) xuất hiện trong sự thụ thai (conception) còn bốn căn khác như mắt, tai, mũi, lưỡi xuất hiện sau đó.

 

Đức Phật nói rằng sự thụ thai xảy ra như là kết quả của sự điều hợp của sáu yếu tố (dhātuyo)Năm yếu tố đầu là đất, nước, hơi nóng (lửa), gió, không gian, và yếu tố sau cùng là thức. (Tăng Chi I, 176)

 

Từ trong Thiền Định hay Thiền Huệ, ta có khả năng chấm dứt thức. Khi thức chưa chấm dứt, nó lại tiếp tục đi vào lục đạo. Đó là “thức duyên danh sắc" (viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ), có nghĩa tùy thuộc vào thức, phần tâm-vật lý cá nhândanh sắc (nāma-rūpa) khởi lên. Sự khởi lên này đúng lúc thức nhập vào (enter) thai mẹ — một chúng sanh mới bắt đầu được tượng hình thành một bào thai.

 

Trong nghĩa thường, thức là kinh nghiệm của năm giác quankinh nghiệm của ý căn. Chức năng của nó là nhận thức và tâm là chủ thể của nhận thức.

 

Trong 12 mắt xích, thức (viññāṇa) danh sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.

 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 87)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 680)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 459)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 579)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1157)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 786)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 722)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1101)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1162)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1350)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1232)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1516)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1182)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1423)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1363)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 964)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 881)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1149)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 739)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1066)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 938)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1029)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 810)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 854)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 909)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
69,256