HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: ĐỊNH LÝ DUYÊN KHỞI

Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 461)

ĐỊNH LÝ DUYÊN KHỞI

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "LÝ DUYÊN KHỞI"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

SnapShot 32 KCB 2010

 

 

Định lý Duyên Khởi

 

Trên phạm vi thông thường, lý Duyên Khởithuật ngữ bao gồm nguyên lý nói về quy luật phổ biến (a universal law) mà tất cả hiện tượng (dhammā: phenomena) tâm-vật lý đều tùy thuộc vào những điều kiện với nhau mà hình thành hay tồn tại. Không có điều gì, sự kiện gì, kết quả gì xảy ra mà độc lập (independently), ngẫu nhiên (fortuitously) hay cô lập (isolately). Tất cả hiện tượng trong vũ trụ được khởi lên đều có một nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân kết hợp lại, và chúng đều tùy thuộc lẫn nhau, nương tựa vào nhau để tồn tại. Khi chúng tan rã, đấy là lúc chúng chấm dứt các duyên làm cho chúng hội tụ lại. Thể tánh của chúng luôn luôn là như thế (tathatā). Chúng không hư dối, không khác như thật, và luôn luôn mang sắc thái riêng biệt khi hình thành hiện tượng.

 

Chúng khởi lên như kết quả của một hợp dòng (confluence) cùng hội tụ lại (converge) và cùng đi đôi với những điều kiện tính (conditionality) phù hợp riêng biệt với nhau của chúng. Sự tiếp nối liên tục những sự kiện này được điều hòa bởi những điều kiện tương ứng với sự khởi lên của nó, hay đặt nó vào điểm hội tụ xảy ra khác nhau. Nếu những điều kiện tính tương ứng không còn phù hợp với nhau thì sự tiếp nối tan rã. Giống như những dòng xe đang chạy dài trên xa lộ, chúng hợp dòng và liên tục di chuyển. Trên mặt hiện tượng, ta thấy các dòng xe đó đã và đang hội tụ lại và di chuyển cùng hướng nhất định như nhau trên xa lộ. Các dòng xe này đã được sanh khởi (arisen) từ các ngõ vào xa lộ khác nhau và cùng hợp dòng với nhau để di chuyển theo hướng nhất định như nhau. Nhưng dòng xe không thể hội tụ nhau mãi, nếu tuyến đường bị cản trởchướng ngại nào đó, hoặc người lái không còn có mục tiêu nhắm đến như nhau hay họ đã đạt được mục tiêu nhắm đến rồi. Bây giờ đến lúc họ phải tách đi ngã khác. Cũng như cây mọc lên từ hạt, và cây phải nhờ vào những điều kiện tính của đất và nước cùng hội tụ lại, cây mới được tăng trưởng và lớn mạnh. Thiếu đất hay nước, dù hạt giống tốt, cây cũng không thể lớn mạnh được. Nhưng cây không thể sống mãi, nếu điều kiện tính bên ngoài nó không còn thích ứng với nó nữa. Thí dụ, sự không hài hòa của thời tiết, bão tố, nước lụt, hỏa hoạn hay động đất.

 

Cũng vậy, giáo lý của đức Phật dù có cao siêu, giúp ta phát huy trí huệ, giác ngộgiải thoát mà rơi vào những người mê tín, nặng óc thành kiến chủ quan, trí tuệ cũng không làm sao phát sinh được. “Duy tuệ thị nghiệp” (Chỉ có trí tuệsự nghiệp) mãi mãi sẽ là sáo ngữ của người tu mà nặng óc mê tínthành kiến chủ quan. Bởi vì với điều kiện mê tín, thực hành mê tín, quả mê tín sẽ được trổ ra. Cũng như với điều kiện thành kiến chủ quan, trí năng méo mó sẽ có mặt. Và kết quả sẽ tạo ra một chuỗi đánh giá sai lầm vào sự kiện, sự việc hay đánh giá sai lầm về người khác. “Duy tuệ thị nghiệp” sẽ không làm sao trở thành hiện thực được từ trong ta.

 

Do đó, định lý Duyên Khởi cho thấy rằng tất cả hiện tượng, sự kiện, sự việc đều tùy thuộc lẫn nhau mà tạo thành một nhân tố khác theo chính những năng lực của chúng tự tác động lẫn nhau. Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.

 

Phật giải thích định lý Duyên Khởi như sau:

“Do cái này có mặt, cái kia có mặt.

Do cái này sanh, cái kia sanh,

Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt.

Do cái này diệt, cái kia diệt.

 

Ví dụ như do duyên vô minh, các hành sanh khởi. Do duyên hành, thức sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

 

Do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt...”

(Tương Ưng II. 94. Đại Phẩm thứ bảy, tr. 171)

 

Trong kinh Chủng Tử (Tương Ưng III, tr. 102-111), đức Phật nói:

 

–      Này các Tỳ kheo, có năm loại chủng tử... Chủng tử từ rễ, chủng tử từ thân, chủng tử từ đọt, chủng tử từ quả, và chủng tử từ chủng tử... Nếu năm loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, nhưng không có đất, và không có nước, thời này các Tỳ kheo, năm loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không?

 

-     Thưa không, bạch Thế Tôn.

 

-     Này các Tỳ kheo, nếu năm loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, có đất và có nước, thời này các Tỳ kheo, năm loại chủng từ này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không?

 

-     Thưa được, bạch Thế Tôn.

 

Sau đó đức Phật dẫn chứng do tham luyến sắc, thọ, tưởng, hành, thì thức có chân đứng, thức được tồn tại và thức hướng đến tìm sự vui thích. Từ đó làm tăng trưởng, tăng thịnh và lớn mạnh sự vui thích của thức.

 

Đức Phật so sánh“Này các Tỳ kheo, ai nói như sau: 'Ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức,' sự việc như vậy không thể xảy ra”.

 

Đức Phật kết luận:

 

Nếu vị Tỳ kheo nào đoạn tận tham đối với sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới; do tham được đoạn tận, sở duyên[1] được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu... không tăng thịnh, không có hành động, được giải thoát... không có ưu não... cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.

(Tương Ưng III, tr. 102-105)

 

Trong một đoạn kinh khác, Phật nói:

 

“Nếu trước ta không có,

Thời nay không có ta,

Không tạo nhân sẽ có

Tương lai sẽ không ta.

Tỳ kheo quyết tâm vậy,

Hạ phần kiết sử đoạn”.[1] Sở duyên: P: Ārammaṇa-paccayā: Object-condition. Đối tượng của thức.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, March 24, 202310:02 PM(View: 63)
Đức Phật tự nhận: “Như Lai chỉ là người chỉ đường, các ông phải tự đi”. Các ông phải tự đi có nghĩa là các ông thấy ra con đường rồi, cứ tiến bước một mình, không được ỷ lại nơi ai khác, con đường chánh pháp là trí tuệ của mình sẽ đưa chúng ta trở về bản tâm. Trong bản tâm, tất cả pháp đều là Phật pháp, và thế gian là cõi Phật thanh tịnh an vui.
Friday, March 24, 202310:18 AM(View: 64)
Tài sản mà đức Phật nói đây không phải là tiền bạc, vòng vàng, châu báu, mà là tài sản về tinh thần, như niềm tin bậc giác ngộ, đạo đức, trí tuệ là những thứ tài sản không bao giờ bị đánh cắp, chiếm đoạt, trừ phi chính người sở hữu tài sản tâm linh đó tự mình phá hủy chúng. Các tài sản quý báu đó có tên gọi là: Tín tài, Giới tài, Tàm tài, Quý tài, Văn tài, Thí tài và Tuệ tài.
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 201)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 72)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 371)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 110)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 320)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 438)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 145)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 148)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 403)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 351)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 360)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 246)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 144)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 317)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 375)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 403)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 202)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 534)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 354)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 772)
Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 266)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 306)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
Tuesday, January 10, 20231:01 PM(View: 431)
Thực tại là “giống như Thực” , đồng thời là “giống như Huyễn”. Đó là Trung Đạo. Nói cách khác nữa: Thực tại là không phải hoàn toàn Thực, cũng không phải hoàn toàn Huyễn. Cũng có thể nói: “Cái Đang là” vừa là “Thực” vừa là “Huyễn”.
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 332)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 505)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 345)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 396)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 524)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 666)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 467)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 375)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 520)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 439)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 454)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 454)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 499)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 1008)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 419)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
198,626