HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT THÍCH THÔNG TRIỆT: Giáo trình_Các bài đọc thêm: THÂM SÂUTHANH TỊNH CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT

Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 312)

THÂM SÂUTHANH TỊNH
CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "KHÔNG"

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 

Thay TT thang 2-2013-1

 

 

 

Trong Phẩm VIII, Thanh Tịnh, (Tiểu Phẩm Bát Nhã, bản dịch của Edward Conze, tr. 143-146), nói về sự thanh tịnh của trí huệ Ba La Mật, sự dính mắc, và sự không dính mắc.

 

Trước hết là:

 

1. THÂM SÂUTRONG SẠCH CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT                                                                                                          

 

Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, thật khó tin đạt được trí huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu thực hành, thiếu thiện căn và ở trong tay người bạn xấu”.
 
Đức Phật:      “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Thật khó tin đạt được Trí Huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu thực hành, chỉ có căn lành mỏng (diminutive wholesome roots)khôn-dại (dull-witted), không quan tâm, ít học, có trí hạ tiện, chơi với bạn xấu, không ham học, không muốn thưa hỏi, và không thực hành thiện pháp”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, vậy làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật này được thâm sâu, khi nó khó đạt được tin tưởng trong nó như thế?”
 
Đức Phật:      “Sắc (form) không trói buộc cũng không mở thông, vì sắc không tự tánh. Điểm khởi đầu của tiến trình sắc (material process) trong quá khứ không trói buộc cũng không mở thông, vì điểm khởi đầu trong quá khứ của tiến trình sắc khôngtự tánh. Sự chấm dứt tiến trình sắc trong tương lai cũng không trói buộc hay cũng không mở thông, vì sự chấm dứt tiến trình sắc trong tương lai không tự tánh. Tiến trình sắc trong hiện tại cũng không tự tánh luôn, vì sự kiện của hiện tại không phải là phần tự tánh của sắc hiện tại [186]. Và như vậy, cái còn lại chỉ là các uẩn”.
 
Tu Bồ Đề:      “Thật khó, bạch Thế Tôn, thật quá sức khó (exceedlingly hard) để đạt được tin tưởng trong Trí Huệ Ba La Mật, nếu người ấy không được thực hành, không có trồng thiện căn, ở trong tay người bạn xấu, dưới sự thống trị của Ma vương, lười biếng, ít tinh tấn, bị cướp mất chánh niệm và ngu si”.
 
Đức Phật:      “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Vì sự thanh tịnh của sắc đồng nhất với sự thanh tịnh của quả, và sự thanh tịnh của quả đồng nhất với sự thanh tịnh của sắc. Như vậy, sự thanh tịnh của sắc và sự thanh tịnh của quả không hai, cũng không chia ra, không vỡ ra từng phần, hoặc cũng không cắt ra từng phần được. Nó là như vậy, thanh tịnh của sắc đến từ sự thanh tịnh của quả, và sự thanh tịnh của quả đến từ sự thanh tịnh của sắc. [187]. Và sự đồng nhất tồn lại như nhau giữa sắc thanh tịnh và toàn trí thanh tịnh (nhất thiết trí: all-knowledge)Cái như nhau này áp dụng cho các uẩn khác”.
 
Xá Lợi Phất: “Ồ ! Bạch Thế Tôn, thâm sâu thay Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh!”
 
Xá Lợi Phất: “Nguồn của giác ngộ là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Ánh sáng là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Không bị sanh là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Vô đắc là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không tự làm ra trở lại”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Có cái vô sanh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật, dù ở trong cõi dục hay trong cõi sắc hoặc cõi vô sắc”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Bạch Thế Tôn, làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy?”
 
Đức Phật:      “Sắc, và các uẩn khác. Tại sao?... Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không giúp đỡ cũng không gây trở ngại toàn trí (nhất thiết trí)”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không thu cũng không buông thả bất kỳ pháp nào”.
 
Đức Phật:      “Từ sự thanh tịnh”.
 
Tu Bồ Đề:      “Thanh tịnh của sắc, v.v...  là do tự ngã thanh tịnh”.
 
Đức Phật:      “Vì nó là tuyệt đối thanh tịnh”. [189]
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, quả thanh tịnhtoàn trí (nhất thiết trí) thanh tịnh đều do tự ngã thanh tịnh”.
 
Thế Tôn:        “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, không có mặt của đắc và sự hợp nhất là do tự ngã thanh tịnh”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Vô biên của sắc, v.v..., là do tự ngã vô biên”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bồ tát hiểu biết như vậy, vị ấy có Trí Huệ Ba la mật”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của vị ấy”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, vả chăng Trí Huệ Ba La Mật này không đứng trên bờ bên này, cũng không đứng trên bờ bên kia, hoặc không đứng xiên chéo cả hai bờ”.
 
Đức Phật:      “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật”. [190]
 
Tu Bồ Đề:      “Bồ tát còn xem điều đó [trí huệ] như là đối tượng của tri giác, bằng cách này vị ấy sẽ tách ra khỏi Trí Huệ Ba La Mật và đi ra xa khỏi Trí Huệ Ba La Mật”.
 

2. DÍNH MẮC

 

Đức Phật:      “Quả thật đúng như thế, Tu Bồ Đề. Vì danh và tướng cũng là nguồn cội của dính mắc”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, thật vi diệu, để thấy sự rộng lớn mà qua đó trí huệ Ba La Mật này được dạy kỹ lưỡng, được giải thích đầy đủ, tròn đầy không thiếu sót. Thế Tôn còn công bố những nguồn cội dính mắc đó nữa”.
 
Xá Lợi Phất: “Thưa Tôn Giả Tu Bồ Đề, những dính mắc này là gì?”
 
Tu Bồ Đề:      “Nếu ta nhận thấy rằng các uẩn là không (empty), rằng các pháp quá khứ là các pháp quá khứ, các pháp tương lai là các pháp tương lai, các pháp hiện tại là các pháp hiện tại. Đó là sự dính mắc. Nếu ta mang ý nghĩ cho rằng người nào đi theo Bồ tát thừa, người đó gây ra (begets) khối lớn công đức qua việc phát Bồ đề tâm [niệm giác ngộ] đầu tiên. Đó là sự dính mắc”.
 
Đế Thích (Sakra): “Thưa Thánh Tăng Tu Bồ Đề, bằng cách nào niệm giác ngộ [Bồ Đề tâm] trở thành nguồn cội dính mắc to lớn?”
 
Tu Bồ Đề:      “Ta trở thành dính mắc khi ta nhận thấy Bồ Đề tâm này như ‘đây là Bồ Đề tâm đầu tiên’, và nếu ta biến đổi nó thành hoàn toàn giác ngộ trong khi ta ý thức rằng mình đương làm như thế. Vì lẽ nó hoàn toàn không thể chuyển đổi bản chất bản tánh tư tưởng của ta bằng cách đó được. Do đó, ta nên giữ làm sao cho phù hợp với chân thực tại khi ta làm cho người khác thấy cái cao nhất, và làm cho họ tỉnh thức để họ đạt được giác ngộ tối thượng. [191]. Trong cách đó ta không làm hao mòn tự ngã của ta, và trong cách đó ta làm cho người khác tỉnh thức để chiến thắng cái cao nhất có sự thừa nhận của chư Phật. Và ta thành công trong sự buông bỏ tất cả điểm dính mắc đó”.
 
Đức Phật:      “Khéo thay ! Tu Bồ Đề, ông sẽ làm cho các Bồ tát nhận biết những điểm, dính mắc đó. Bây giờ ta sẽ công bố những dính mắc khác, tế nhị nhiều hơn. Lắng nghe cho kỹ và chú ý cho thật tốt. Ta sẽ vì các ông mà giảng dạy”.
 
Tu Bồ Đề:      “Lành thay, bạch Thế Tôn”.
 
Tôn GiảBồ Đề lắng nghe trong im lặng.
 
Đức Phật:      “Ở đây, này Tu Bồ Đề, thiện nam nhơn, thiện nữ nhơn đầy đủ đức tin, chú trọng đến Như Lai qua tướng. Nhưng, có bao nhiêu tướng có bấy nhiêu dính mắc. Vì lẽ từ tướng đưa đến dính mắc. Như thế vị ấy ý thức rằng vị ấy hoan hỷ trong tất cả pháp mà không ra khỏi chư Phật và chư Thế Tôn, quá khứ, tương lai, và hiện tại. Và sau khi vui mừng, vị ấy chuyển hết thiện căn vào giác ngộ tròn đầy (full enlightenment)Điều này được liên kết với hành vi hân hoan (jubilation). Tuy nhiên, thực ra chân tánh chư pháp không quá khứ, không tương lai, cũng không hiện tại; nó hoàn toàn nằm ngoài ba thời; và vì lý do đó nó không thể có khả năng bị biến đổi, không thể bị xem như là tướng, hay như đối tượng nương tựa, và nó không thể thấy được, cũng không nghe được, không cảm nhận được hoặc cũng không biết được”. [192]

 

3. KHÔNG DÍNH MẮC

 

Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn; sâu thay thực chất bản thể (essential original nature) chư pháp”.
 
Đức Phật:      “Vì nó cô lập”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, sâu thay thực chất bản thể Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì thể tánh (essential nature) của Trí Huệ Ba La Mậttrong sạchcô lập, do đó Trí Huệ Ba La Mậtthể tánh sâu”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, cô lậpthể tánh của Trí Huệ Ba La Mật. Con đảnh lễ Trí Huệ Ba LMật”.
 
Đức Phật:      “Chư pháp cũng cô lập trong thể tánh của chúng. Và cái cô lập của thể tánh chư pháp đồng nhất với Trí Huệ Ba La Mật. Vì Như Lai biết đầy đủ chư pháp là không làm ra”.
 
Tu Bồ Đề:      “Bạch Thế Tôn, do đó có phải chư phápđặc tính không được biết đầy đủ bởi Như Lai chăng?”
 
Đức Phật:      “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư phápđặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư phápkhông tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả. [193]”      
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, sâu thay là Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Qua chiều sâu đó giống như qua không gian”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, khó lãnh hội thay là Trí Huệ Ba La Mật!”
 
Đức Phật:      “Vì không có gì không được biết đầy đủ bởi đấng giác ngộ”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn là Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì Trí Huệ Ba La Mật không phải là thứ gì mà tư tưởng phải biết, hay tư tưởng phải có lối vào”.
 
Tu Bồ Đề:      “Ồ! Bạch Thế Tôn, không có cái gì làm ra Trí Huệ Ba La Mật”.
 
Đức Phật:      “Vì không người làm có thể được hiểu rõ”.
(Asta. kinh Bát Nhã 8000 câu, tr. 145, bản dịch của Edward Conze)
 
Trong bộ Đại Bát Nhã (Mahāprajñāpāramitā) nói:
 
Tu Bồ Đề hỏi: “Làm thế nào Bồ Tát đạt được kiến thức về năm uẩn khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật?”
 
Phật nói:       “Bồ Tát đạt được kiến thức năm uẩn khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa do biết như thực (yathābhūtam ñaṇa) (1) tướng (characteristic marks) của năm uẩn là gì; (2) nguồn gốc của năm uẩn đến từ đâu và đi về đầu; (3) Chân Như của năm uẩn nghĩa là gì.
 
1. Sắc không có chắc chắn cùng tột; nó đầy vết nứt rạn và lỗ hổng; nó như bong bóng nước. Thọ như mụt nhọt; như mũi tên, khởi lẹ và biến dạng lẹ; như bọt nước, trôi nổi bồng bềnh; nó khởi khi có ba sự kết hợp của điều kiện. Tưởng như quáng nắng (mirage), không thực có suối nước trong đó; do khát ái mà khởi, và nó tự biểu lộ bằng lời dù không có thực chất gì trong đó. Hành như cây chuối, khi lột bỏ bẹ không còn lại gì cả. Thức Như Huyễn sự, nó có khi các nhân duyên được hòa hợp nhiều thứ khác nhau. Nó là sự thành lập tạm thời; như đám quân được huyễn sư tạo thấy đi trên đường; dù thấy chúng thật, kỳ thực không có thực.
 
2. Đối với sự sinh diệt của các uẩn, Bồ Tát biết như thực rằng chúng không từ đâu đến, dù thực sự chúng tự hiển lộ trước vị ấy; chúng không đi về đâu dù chúng khuất dạng khỏi tầm mắt, song trong các uẩn có cái hiện ra được biết như sự khởi lên của chúng hay sự diệt đi của chúng.
 
3. Sau hết, Bồ Tát biết như thực rằng có cái được biết là Chân Như của ngũ uẩn, nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, không tịnh, không nhiễm, không thất, không đắc; nó mãi mãi vẫn ở trong trạng thái Chân Như xa lìa hư vọng, xa lìa tất cả hình thái biến dị”. (Đại Bát Nhã, quyển 532, Chương 29, của Huyền Trang dịch)
 
Phật nói với Tu Bồ Đề: “Những nơi nào có hai tướng (nhị nguyên) là hữu sở đắc; những nơi nào không có hai tướng, là vô sở đắc. Khi mắt đối sắc, hay ý đối pháp là có hai tướng. Khi có giác để chứng đối Phật và người chứng, là có hai tướng. Pháp nào nương tựa nơi hai tướng là pháp hý luận, thuộc vào cõi hữu sở đắc.
 
Phi mắt, phi sắc, phi tai phi thanh, phi ý phi pháp, cho đến phi giác phi Phật; lìa hết thảy những hý luận như thế, đó là vô nhị, không hai. Đó là vô sở đắc”.
 
Tu Bồ đề hỏi:  “Phải chăng vì hữu sở đắc nên là vô sở đắc? Hay vì do vô sở đắc nên là vô sở đắc? ”
 
Phật nói:       “Không phải do hữu sở đắc nên là vô sở đắc. Cũng không do vô sở đắc nên là vô sở đắc. Nhưng vì hữu sở đắcvô sở đắc đều bình đẳng trong tự tánh nên gọi là vô sở đắc. Bồ Tát nên ân cần tu học trong bình đẳng tánh của hữu sở đắcvô sở đắc này. Bồ Tát khi học thế, gọi là học Bát Nhã Ba La Mật trong nghĩa vô sở đắc, lìa bỏ các sai lầm”.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 217)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 87)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 116)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 356)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 192)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 195)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 384)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 188)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 409)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 334)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 175)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 258)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 495)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 513)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 299)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 460)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 614)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 471)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 573)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 276)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 515)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 486)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 701)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 431)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 754)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 681)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 771)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 515)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 918)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 573)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 925)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 578)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1124)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 809)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 504)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Tuesday, April 19, 20224:46 PM(View: 722)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Monday, April 18, 202211:18 AM(View: 611)
Thế nào là chơi trò chơi cút-bắt với vọng? - Ai khởi vọng ?- Vọng khởi ra như thế nào ?- Động cơ nào thúc đẩy vọng khởi ? - Tại sao chư Tổ nói vọng tưởng là "giả, không thật," còn chúng ta cho rằng vọng là "thật ?"- Tại sao tu thiền phải kiểm soát vọng tưởng ?- Làm thế nào để không theo vọng tưởng ?
Monday, April 18, 202211:05 AM(View: 535)
Enlightenment! How happy I am this late night! “Back to Sorrento” now in my good command.
Monday, April 18, 202210:47 AM(View: 623)
Qua phần “Tìm Hiểu Khái Quát Về A-Lại-Da Thức” trên, chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh.
Sunday, April 17, 20228:24 AM(View: 621)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 6 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: PHƯƠNG HƯỚNG TU TẬP CỦA NGƯỜI XUẤT GIA giảng tại Thiền Đường Tánh Không ngày 19-3-2022
99,543