HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  GHI DANH CÁC KHÓA TU tháng 4, 2016 tại Tổ Đình.

  Friday, April 15, 20166:31 PM(View: 11202)
   GHI DANH CÁC KHÓA TU tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG tháng 4, 2016.

  Ngày Truyền Thống:
  chủ nhật 3 tháng 4, 2016.
  Khóa xuất gia gieo duyên: 30 ngày
   Từ ngày 1/4/2016 (lễ thọ giới sa disa di ni).
   đến ngày 30/4/2016  (lễ xả y và xả giới).
  Các Khóa Chuyên môn hóa Giáo Thọ
  • Khóa Kiến thức Phật học  
  Ba ngày 4 -5 -6 tháng 4, 2016.
  • Khóa Kiến thức Khoa học não bộ
  Ba ngày 7 -8 -9 tháng 4, 2016.
  • Khóa Lý thuyếtthực tập Khí Công
  Ba ngày 10-11-12 tháng 4, 2016.
  • Khóa Thực Hành Quán, Chỉ, Định, Huệ
  Ba ngày 13- 14- 15 tháng 4, 2016.
  Ngày 16 tháng 4, 2016: Từng Đạo Tràng phối hợp trình bày 1 chủ đề tự chọn

  Ngày Mãn Khóa Chuyên môn hóa Giáo Thọ - Lễ Ra Quân: chủ nhật 17 tháng 4, 2016.
  Ban tổ chức: ông Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>
  Ghi danh từ nay đến 15 tháng 3, 2016 và xin cho biết có nội trú hay không.


  DANH SÁCH THIỀN SINH 

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện
  xếp theo ĐẠO TRÀNG

  Update 15 tháng 3, 2016

   

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  43 

  Như Lưu

  x

  PH

  x

  Nam

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

   44

  Hoàng Liên

  x

  PH

  x

  Nữ

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  09

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 

  18/04/2016

  10

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 
  18/04/2016

  57 

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  47 

   

  Quang Trí

  KC

  TH

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 
  18/4/2016

  49 

   

  Quang Chiếu

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nam

  Germany

  NT từ 2/4/ 
  ăn từ 3/4- 
  8/4/2016

  50

   

  Minh Đăng

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nữ

  Germany

  NT từ 2/4/ 
  ăn từ 3/4- 
  8/4/2016

  53 

   Hà Văn Chương

  KC

  TH

  x

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 
  18/4/2016

  68 

  Phạm T. Ngọc Thịnh

  Minh Tuyền

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Germany

  14/4/2016
  18/4/2016

   73

  Lê Thị Thanh Trúc

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  Không order 
  thức ăn -NT 
  30/3/2016
  24/4/2016

   86

  Thanh Tâm

   

   

   

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  10/4/2016
  18/4/2016

   87

  Quang Nguyên

   

   

   

  KC

  TH

  Nam

  Germany

  10/4/2016
  18/4/2016

   61

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -
  17/4/2016

  59

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 
  1/4/2016

   60

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 
  1/4/2016

   69

  Diệu Như

  x

  PH

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  6/4/2016

   70

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

   71

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

   72

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  22

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016- 
  17/04/2016

  02

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

   25

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  26 

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  x

  x

  x

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không NT, ăn  
  trưa 10,11, 12

  27 

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

   

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

   28

   29

  Sữu Nguyễn

  Tuệ Thường

  x

  KC

  Dự Thính

  X

  Nam

  Nam Cali

  10+11+12+ 
  16/4 ăn trưa

   30

  Nguyễn Thúy Loan

  Huệ Giác

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 13+
  14+15+17
  Không NT ăn trưa

   31

  Kim Dung

  NB

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

   32

  Thọ Phan

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

  33 

  Ngọc Trần

  Như Ngọc

  x

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 
  13,14,15

   34

  Võ Thị
  Đông Phong

  Huệ Đăng

  PH

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

   35

  Tâm Phương

  x

  PH

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  3+5+8+17/4 
  Không NT, chỉ ăn trưa

   36

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

   37

  Lợi Phan

  x

  KC

  X

  Nam

  Nam Cali

   38

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, 
  ăn trưa: 
  3 đến 17/ 4

   39

  Phương Liên

  Nguyên Như

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều

   40

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5+6 và 13+14+15+
  16+17/4 chỉ 
  ăn trưa

   41

  Nguyễn Bỉnh Cương

  Tuệ Lạc

  x

  X

  Nam

  Nam Cali

  Ngày 3 & 17  chỉ ăn trưa

   42

  Huệ Hạnh

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 
  14+15+16+17

  45 

  Lâm Thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  x

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

  56 

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  62 

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

   63

  Phạm Dương Mai

  Huệ Hải

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT - chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

  64 

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  x

  PH

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  65 

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  x

  PH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  66 

  Dương Thu Vân

  Huệ Tuyền

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT- chỉ ăn buổi trưa: (cac ngay 4, 5, 6 va 13, 14, 15)

  67 

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  74 

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  01

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  46 

  Như Sương

  x

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  03/4/2016 - 17/4/2016

  15

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  16

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   17

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   18

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   19

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   20

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   21

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   23

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

   24

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  11

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  48 

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  51 

  Tô Lan Phương

  x

  PH

  NB

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  52 

  Nguyễn thị Mỹ Dung

  KC

  Nữ

  Sacramento

  10/4/2016 - 12/4/2016

  54 

  Đăngthị Phương Nam 

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  55 

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

   86

  Nguyễn Đằng

  TH

  X

  Nam

  Sacramento

  Từ 13, 14, 15, 
  16 và 17/4

  14

  Phúc Nguyễn

  NB

  x

  Nam

  San Jose

  6,7,8,9/thg4+
  15,16,17 thg4

  77 

  Nguyễn Văn Quí

  Không Định

  Dự Thính

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

   78

  Phạm Thị Ngọc Trân

  Hoàng Như

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  nội trú 10 
  ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  79 

  Nguyễn Thị Phương

  Huệ Châu

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  80 

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

   81

  Minh Như

  NB

  x

  Nữ

  San Jose

  7/4/2016 
  -9/4/2016

  82 

  Hoàng Phương

  KC

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  9/4/20160- 
  17/4/2016

   83

  Viên Quang

  KC

  TH

  x

  Nữ

  San Jose

  9/4/20160-
  17/4/2016

  03

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  04

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  05

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  06

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  07

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  08

  Minh Thường

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016– 07/04/2016

  13

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

   58

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  76 

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

   84

  Trần Thị Thường

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  15/4/2016 - 30/4/2016

   85

  Như Anh

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Toronto

  Canada

  2/4/2016 - 9/4/2016

   75

  Huệ Vân

  x

  Nữ

  Toronto
  Canada

  14/4/2016
  24/4/2016

  12

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

   


   

   ___________________________________________________________________________________________________________________________

  DANH SÁCH THIỀN SINH
  THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG
  70 NGƯỜI

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016

   

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

  Như Lưu

  x

  PH

  x

  Nam

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Hoàng Liên

  x

  PH

  x

  Nữ

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016–
  18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016–
  18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

   

  Quang Chiếu

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nam

  Germany

  NT từ 2/4/
  ăn từ 3/4-
  8/4/2016

  1.  

   

  Minh Đăng

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nữ

  Germany

  NT từ 2/4/
  ăn từ 3/4-
  8/4/2016

  1.  

  Lê Thị Thanh Trúc

  X

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Germany

  Không order
  thức ăn -
  NT 30/3/2016
  24/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -
  17/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-
  1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-
  1/4/2016

  1.  

  Diệu Như

  x

  PH

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  6/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016-
  17/04/2016

  1.  

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  x

  x

  x

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không NT,
  chỉ ăn  trưa
  10,11, va 12

  1.  

  Sữu Nguyễn

  Tuệ Thường

  x

  KC

  Dự Thính

  X

  Nam

  Nam Cali

  10+11+12+
  16/4 chỉ ăn trưa

  1.  

  Kim Dung

  X

  NB

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú,
  ăn trưa: 7, 8, 9

  1.  

  Thọ Phan

  X

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 10,
  11,12,13,14, 15,

  1.  

  Ngọc Trần

  Như Ngọc

  x

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  ăn trưa 13,14,15

  1.  

  Lợi Phan

  x

  KC

  X

  Nam

  Nam Cali

  1.  

  Nguyễn Bỉnh Cương

  Tuệ Lạc

  x

  X

  Nam

  Nam Cali

  Ngày 3 & 17  
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Lâm Thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  x

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú,
  ăn trưa: 4, 5, 6

  1.  

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+
  Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Phạm Dương Mai

  Huệ Hải

  X

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT -
  chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

  1.  

  Dương Thu Vân

  Huệ Tuyền

  X

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT-
  chỉ ăn buổi trưa:
  (cac ngay 4, 5, 6
  va 13, 14, 15)

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
  Chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Nguyễn Thúy Loan

  Huệ Giác

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 
  13+14+15+17
  Không Nội Trú,
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Võ Thị
  Đông Phong

  Huệ Đăng

  X

  PH

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú,
  ăn trưa: 4, 5, 6

  1.  

  Tâm Phương

  x

  PH

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  3+5+8+17/4 
  Không NT, chỉ ăn trưa

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

  1.  

  Phương Liên

  Nguyên Như

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều

  1.  

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5+6 và 13+14+15+
  16+17/4 chỉ ăn trưa

  1.  

  Huệ Hạnh

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 
  14+15+16+17

  1.  

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  x

  PH

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  x

  PH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  X

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  1.  

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  1.  

  Như Sương

  x

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  1.  

  Đăngthị Phương Nam 

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Tô Lan Phương

  x

  PH

  NB

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Minh Thường

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016– 07/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  1.  

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

   


   

  DANH SÁCH THIỀN SINH Tham Dự Khóa

   KIẾN THỨC PHẬT HỌC 62 NGƯỜI

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016


  1.  

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

   

  Quang Chiếu

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nam

  Germany

  NT từ 2/4/ ăn từ
  3/4- 8/4/2016

  1.  

   

  Minh Đăng

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nữ

  Germany

  NT từ 2/4/ ăn từ
  3/4- 8/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016  
  17/4/2016

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+
  Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Phạm Dương Mai

  Huệ Hải

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT -
  ăn trưa 4, 5, 6 va13,14,15)

  1.  

  Dương Thu Vân

  Huệ Tuyền

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT- chỉ ăn
  trưa: ( 4, 5, 6 va
  13, 14, 15)

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016-
  17/04/2016

  1.  

  Đăngthị Phương Nam 

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 -
  9/4/2016

  1.  

  Minh Thường

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016–
  07/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Như Anh

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Toronto

  Canada

  2/4/2016 -
  9/4/2016

  1.  

  Như Lưu

  x

  PH

  x

  Nam

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Hoàng Liên

  x

  PH

  x

  Nữ

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016–
  18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016–
  18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

  Lê Thị Thanh Trúc

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  Không order
  thức ăn -
  NT 30/3/2016
  24/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-
  1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-
  1/4/2016

  1.  

  Diệu Như

  x

  PH

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  6/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016-
  17/04/2016

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
   ăn buổi trưa

  1.  

  Nguyễn Thúy Loan

  Huệ Giác

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 13+
  14+15+17
  Không Nội Trú,
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Võ Thị
  Đông Phong

  Huệ Đăng

  PH

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú,
  ăn trưa: 4, 5, 6

  1.  

  Tâm Phương

  x

  PH

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  3+5+8+17/4 
  Không NT,
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú,
  ăn trưa: 3 đến
  17 tháng 4

  1.  

  Phương Liên

  Nguyên Như

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều

  1.  

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5+6 và 13+14+15+
  16+17/4 chỉ ăn trưa

  1.  

  Huệ Hạnh

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 
  14+15+16+17

  1.  

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  x

  PH

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  x

  PH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  1.  

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Tô Lan Phương

  x

  PH

  NB

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  1.  

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

   

   

  DANH SÁCH THIỀN SINH tham dự

  Kiến thức NÃO BỘ 52 người

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016

   

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

   

  Quang Chiếu

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nam

  Germany

  NT từ 2/4/ ăn từ 3/4- 8/4/2016

  1.  

   

  Minh Đăng

  x

  Dự thính

  Dự thính

  Nữ

  Germany

  NT từ 2/4/ ăn từ 3/4- 8/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -      17/4/2016

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Đăngthị Phương Nam 

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Minh Thường

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016– 07/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Như Anh

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Toronto

  Canada

  2/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

  Lê Thị Thanh Trúc

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  Không order thức ăn -NT 30/3/2016
  24/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-       1/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
  Chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Kim Dung

  NB

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

  1.  

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  1.  

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  1.  

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Tô Lan Phương

  x

  PH

  NB

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 9/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Phúc Nguyễn

  NB

  x

  Nam

  San Jose

  6,7,8,9/tháng4+
  15,16,17 thg4

  1.  

  Minh Như

  X

  NB

  x

  Nữ

  San Jose

  7/4/2016 
  -9/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  1.  

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

   

   

  DANH SÁCH THIỀN SINH Tham Dự KHÍ CÔNG

  53 NGƯỜI

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Văn Quí

  Không Định

  X

  Dự Thính

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Phạm Thị Ngọc Trân

  Hoàng Như

  X

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

   

  Quang Trí

  KC

  TH

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 18/4/2016

  1.  

   Hà Văn Chương

  KC

  TH

  x

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 18/4/2016

  1.  

  Phạm T. Ngọc Thịnh

  Minh Tuyền

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Germany

  14/4/2016
  18/4/2016

  1.  

  Lê Thị Thanh Trúc

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  Không order thức ăn -NT 30/3/2016
  24/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -      17/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-       1/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
  Chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Sữu Nguyễn

  Tuệ Thường

  x

  KC

  Dự Thính

  X

  Nam

  Nam Cali

  10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Thọ Phan

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

  1.  

  Lợi Phan

  x

  KC

  X

  Nam

  Nam Cali

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

  1.  

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  1.  

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Nguyễn thị Mỹ Dung

  KC

  Nữ

  Sacramento

  10/4/2016 - 12/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Nguyễn Thị Phương

  Huệ Châu

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Hoàng Phương

  X

  KC

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  9/4/20160- 
  17/4/2016

  1.  

  Viên Quang

  X

  KC

  TH

  x

  Nữ

  San Jose

  9/4/20160-
  17/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  1.  

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  x

  x

  x

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

   

   

  DANH SÁCH THIỀN SINH
  THAM DỰ  KHÓA THỰC HÀNH Q.C.Đ.H.

   
  67 NGƯỜI

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Sữu Nguyễn

  Tuệ Thường

  x

  KC

  Dự Thính

  X

  Nam

  Nam Cali

  10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Ngọc Trần

  Như Ngọc

  x

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 13,14,15

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  Lâm Thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  x

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Phạm Dương Mai

  Huệ Hải

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT - chỉ ăn trưa  4, 5, 6 va13,14,15)

  1.  

  Dương Thu Vân

  Huệ Tuyền

  Dự Thính

  Dự Thính

  Nữ

  Nam Cali

  Không NT- chỉ ăn buổi trưa: (cac ngay 4, 5, 6 va 13, 14, 15)

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Phạm Thị Ngọc Trân

  Hoàng Như

  X

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Thị Phương

  Huệ Châu

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

   

  Quang Trí

  KC

  TH

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 18/4/2016

  1.  

   Hà Văn Chương

  KC

  TH

  x

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 18/4/2016

  1.  

  Phạm T. Ngọc Thịnh

  Minh Tuyền

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Germany

  14/4/2016
  18/4/2016

  1.  

  Lê Thị Thanh Trúc

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Germany

  Không order thức ăn -NT 30/3/2016
  24/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -      17/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-       1/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
  Chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Nguyễn Thúy Loan

  Huệ Giác

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 13+14+15+17Không Nội Trú, chỉ ăn trưa

  1.  

  Kim Dung

  NB

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

  1.  

  Thọ Phan

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

  1.  

  Tâm Phương

  x

  PH

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  3+5+8+17/4 
  Không NT, chỉ ăn trưa

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

  1.  

  Phương Liên

  Nguyên Như

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều

  1.  

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5+6 và 13+14+15+16+17/4 chỉ ăn trưa

  1.  

  Huệ Hạnh

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 
  14+15+16+17

  1.  

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  1.  

  Dương Nam

  Tuệ Ngộ

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nam

  Nam Cali

  ở basement cốc từ 04/04 2016. đến 15/04/2016 chỉ ăn bửa trưa

  1.  

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Như Sương

  x

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Nguyễn Đằng

  TH

  X

  Nam

  Sacramento

  Từ 13, 14, 15, 16 và 17/4

  1.  

  Nguyễn Văn Quí

  Không Định

  X

  Dự Thính

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Hoàng Phương

  X

  KC

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  9/4/20160- 
  17/4/2016

  1.  

  Viên Quang

  X

  KC

  TH

  x

  Nữ

  San Jose

  9/4/20160-
  17/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trầm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 16/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Như Ngọc

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  31/03/2016- 18/04/2016

  1.  

  Ngọc Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 15/04/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  x

  x

  x

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

   

   

  DANH SÁCH THIỀN SINH THAM DU

  NGAY RA QUÂN 69 NGƯỜI

  Tham dự các khóa tu học tháng 4, 2016 tại Thiền Viện

  Update 15 tháng 3, 2016

   

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  Tu Hạnh Xuất Gia

  Kiến thức Phật Học

  Kiến thức Não Bộ

  Khóa Khí Công

  Khóa Thực hành Quán Chỉ Định Huệ

  Ngày Ra Quân

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  1.  

  Như Lưu

  x

  PH

  x

  Nam

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Hoàng Liên

  x

  PH

  x

  Nữ

  Adelaide
  Australia

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Như Uyển

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Như Hương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  31/03/2016– 18/04/2016

  1.  

  Bùi Kim Anh

  Tâm Mẫn

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Adelaide-
  Australia

  2/4/2016- 
  18/4/2016

  1.  

   Hà Văn Chương

  KC

  TH

  x

  Nam

  Germany

  9/4/2016- 18/4/2016

  1.  

  Phạm T. Ngọc Thịnh

  Minh Tuyền

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Germany

  14/4/2016
  18/4/2016

  1.  

  Hoàng Mỹ Hiền

  Chơn Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Hoa Thịnh Đốn

  03/4/2016 -      17/4/2016

  1.  

  Dương Ngọc Dung

  Huệ Ngộ

  x

  TH
  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016- 1/4/2016

  1.  

  Nguyễn ThịMinh Tuyết

  Minh Tuyết

  x

  TH
   XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nữ

  Houston

  3/31/2016-       1/4/2016

  1.  

  Thuần Tuệ

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Tâm Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Không Giác

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Houston

  31/3/2016
  20/4/2016

  1.  

  Bùi Mai Hương

  Huệ Thuận

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Lausanne

  Thụy Sỹ

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Anh Tuấn

  Tuệ Nguyên

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016

  1.  

  Huỳnh Hội

  Tuệ Không

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016-

  30/4/2016

  1.  

  Lê Công Quyền

  Tuệ Thông

  x

  x

  x

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không NT, chỉ ăn  trưa 10,11, va 12

  1.  

  Tống Quang Vinh

  Tuệ Vinh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa.

  1.  

  Lâm Quang Sơn

  Chúc Hải

  X

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  01/4/2016  -

  30/4/2016
  Chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Sữu Nguyễn

  Tuệ Thường

  x

  KC

  Dự Thính

  X

  Nam

  Nam Cali

  10+11+12+ 16/4 chỉ ăn buổi trưa

  1.  

  Nguyễn Thúy Loan

  Huệ Giác

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 13+14+15+17Không Nội Trú, chỉ ăn trưa

  1.  

  Kim Dung

  NB

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 7, 8, 9

  1.  

  Thọ Phan

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 10, 11,12,13,14, 15,

  1.  

  Ngọc Trần

  Như Ngọc

  x

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa 13,14,15

  1.  

  Tâm Phương

  x

  PH

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  3+5+8+17/4 
  Không NT, chỉ ăn trưa

  1.  

  Đoàn Lệ Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều
  6/4 1p Trưa

  1.  

  Lợi Phan

  x

  KC

  X

  Nam

  Nam Cali

  1.  

  Tuệ Chiếu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  X

  Nam

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 3 đến 17 tháng 4

  1.  

  Phương Liên

  Nguyên Như

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  4+5 tháng 4
  ăn Trưa chiều

  1.  

  Mai Thanh Khiết

  Huệ Nhã

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5+6 và 13+14+15+16+17/4 chỉ ăn trưa

  1.  

  Nguyễn Bỉnh Cương

  Tuệ Lạc

  x

  X

  Nam

  Nam Cali

  Ngày 3 & 17  chỉ ăn trưa

  1.  

  Huệ Hạnh

  x

  PH

  TH

  X

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5 
  14+15+16+17

  1.  

  Lâm Thị Cúc

  Quảng Đức Hoa

  x

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  không nội trú, ăn trưa: 4, 5, 6

  1.  

  Lisa

  Như Tịnh

  x

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  Tự Túc

  1.  

  LâmNgọc Tuyết

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3+4+5/4 Trưa+ Chiều. 6/4 2 phần Trưa

  1.  

  Tô Đăng Khoa

  Tuệ Huy

  x

  PH

  x

  Nam

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Nguyễn Thị Hiền

  Huệ Chiếu

  x

  PH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  Không Nội Trú
  chỉ ăn trưa

  1.  

  Nguyễn Bạch Yến

  Huệ Xuân

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Nam Cali

  3/4//2016
  15/4/2016

  1.  

  Huệ Như

  x

  TH

  XG

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  01/4/2016 -

  30/4/2016

  1.  

  Như Sương

  x

  TH

  x

  Nữ

  NamCali

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Hồng Yến

  Minh Y

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Đức Thưởng

  Quang Triết

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ngô Minh Thủy

  Minh Diệu

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Ng Lưu Phương Thảo

  Minh Hạnh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Châu Ngọc Dung

  Từ Tâm Chánh

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Ngọc Lan Hương

  Huệ Thông

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Vũ Mộc Duyên

  Minh Viên

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Trần Điền

  Minh Từ

  x

  PH

  NB

  TH

  x

  Nữ

  Paris-

  France

  02/04/2016- 18/04/2016
  không ăn 3 ngày: 10,11,12

  1.  

  Uyễn Như

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Diệu Nhân

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Phan văn Chương

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sacramento

  03/4/2016 - 17/4/2016

  1.  

  Nguyễn Đằng

  TH

  X

  Nam

  Sacramento

  Từ 13, 14, 15, 16 và 17/4

  1.  

  Phúc Nguyễn

  NB

  x

  Nam

  San Jose

  6,7,8,9/tháng4+
  15,16,17 thg4

  1.  

  Nguyễn Văn Quí

  Không Định

  X

  Dự Thính

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Phạm Thị Ngọc Trân

  Hoàng Như

  X

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  nội trú 10 ăn từ 11/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Nguyễn Thị Phương

  Huệ Châu

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Lê Thị Kim Tuyết

  Huệ Như

  X

  KC

  Dự Thính

  x

  Nữ

  San Jose

  09/04/2016- 17/04/2016

  1.  

  Minh Như

  X

  NB

  x

  Nữ

  San Jose

  7/4/2016 
  -9/4/2016

  1.  

  Hoàng Phương

  X

  KC

  TH

  x

  Nam

  San Jose

  9/4/20160- 
  17/4/2016

  1.  

  Viên Quang

  X

  KC

  TH

  x

  Nữ

  San Jose

  9/4/20160-
  17/4/2016

  1.  

  Quang Lý

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016 - 18/04/2016

  1.  

  Minh Đạo

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Quang Thông

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nam

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Tuyết Như

  x

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  29/3/2016- 
  30/4/2016

  1.  

  Hoài Mai

  Minh Triệt

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  01/04/2016- 18/04/2016

  1.  

  Trần Thị Thường

  Dự Thính

  x

  Nữ

  Sydney-
  Australia

  15/4/2016 - 30/4/2016

  1.  

  Huệ Vân

  x

  Nữ

  Toronto
  Canada

  14/4/2016
  24/4/2016

  1.  

  Minh Anh

  x

  PH

  NB

  KC

  TH

  x

  Nữ

  Toulouse - Prance

  03/04/2016- 17/04/2016

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, February 11, 2021(View: 220)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 2021(View: 127)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 2020(View: 466)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 2020(View: 2243)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 2020(View: 577)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 2020(View: 950)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  Thursday, October 29, 2020(View: 4389)
  Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
  Wednesday, October 21, 2020(View: 668)
  Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
  Wednesday, October 14, 2020(View: 560)
  ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
  Wednesday, October 7, 2020(View: 783)
  CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
  Wednesday, September 30, 2020(View: 1770)
  Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
  Thursday, August 27, 2020(View: 1999)
  - Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
  Wednesday, August 5, 2020(View: 1087)
  1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
  Friday, March 6, 2020(View: 1261)
  Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
  Friday, February 28, 2020(View: 1435)
  các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
  Monday, January 13, 2020(View: 1160)
  Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
  Friday, December 27, 2019(View: 3026)
  Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
  Thursday, October 10, 2019(View: 2129)
  Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
  Friday, May 24, 2019(View: 1715)
  KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
  Tuesday, January 8, 2019(View: 2373)
  KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
  Saturday, December 29, 2018(View: 3746)
  Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
  Thursday, January 18, 2018(View: 4866)
  Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
  Sunday, December 3, 2017(View: 4850)
  Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
  Wednesday, September 20, 2017(View: 3745)
  1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
  Tuesday, June 13, 2017(View: 12100)
  Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
  Friday, April 28, 2017(View: 7331)
  Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
  Thursday, January 12, 2017(View: 5064)
  Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
  Sunday, November 13, 2016(View: 3662)
  Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
  Thursday, June 23, 2016(View: 5710)
  Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
  Tuesday, May 3, 2016(View: 7942)
  Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
  Monday, April 18, 2016(View: 10263)
  Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
  Saturday, March 12, 2016(View: 4424)
  Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
  Monday, November 23, 2015(View: 5174)
  Monday, September 14, 2015(View: 8723)
  Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
  Monday, August 31, 2015(View: 6943)
  KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
  Sunday, June 28, 2015(View: 6697)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6497)
  Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Sunday, June 28, 2015(View: 11244)
  Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6082)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
  Tuesday, December 16, 2014(View: 7116)
  Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
  Tuesday, October 14, 2014(View: 9212)
  1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
  Sunday, August 10, 2014(View: 7533)
  Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
  Friday, August 8, 2014(View: 6887)
  Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
  Sunday, July 20, 2014(View: 10902)
  Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
  Friday, March 28, 2014(View: 11426)
  Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
  Wednesday, February 5, 2014(View: 17298)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
  Wednesday, January 15, 2014(View: 16916)
  Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
  Thursday, September 19, 2013(View: 19588)
  Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
  Monday, December 10, 2012(View: 77223)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  1,258,791