HỘI NHẬP

DANH SÁCH THIỀN SINH Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện

21 Tháng Mười Hai 20167:55 CH(Xem: 5647)

DANH SÁCH THIỀN SINH 

Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện
Cập nhật: Mar 
29, 2017

Số Thứ Tự

Họ & Tên

Pháp Danh

Ngày Truyền Thống

2/4/ 2017

Tu Hạnh Xuất Gia

2/2-28/2

Khóa2 G Thọ Thiền Căn Bản  3/4-7/4

KhóaTu Nghiệp Thường Niên

8/4
-12/4

Bổ túc kiến thức PH-TH-KH-KC 

13/4-17/4

Nam Nữ

Đạo

Tràng

 

Nội Trú

Từ ngày

 

Nội Trú

Đến ngày

01 

 

 Như Sương

Ngày 
TT  

 TuHanh
XuấtGia

 x

 Nữ

 Nam
Cali

13/4

 17/4

 02

 

 Uyễn Như

 

 

 

Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

Sacra -mento


8/4 


17/4 

03 

 

 Tiềm Như

 Ngày 
TT  

 x

 

 

 

 Nữ

 Pháp

31/1 

30/2

04 

 

Tâm Huệ 

 

 

 

 

 

 Nam

San Jose 

 1/2

 5/2

 05

 Liêu Tỷ

Tâm Minh 

Ngày 
TT   

Tùng an Cư 

 

 

 

 Nam

Hoa Thịnh Đốn 

4/2 

4/3 

 06

 Nguyễn Thanh Liêm

 Minh Chánh

Ngày 
TT  

 

GT Thien CB

 

 

Nam 

 Paris


2/4 

 
7/4

07 

Nguyễn Thị Nhật Thanh 

Như Thanh 

Ngày 
TT  

 

Dự Thính

 

 

Nữ 

Paris 

 
2/4


7/4 

 08

Lan Do

Thanh Ánh

Ngày 
TT

GT Thien CB

GT Thien CB

Nữ

Canada


1/4


12/4 

 09

 Trần Hồng Vụ

Quang Đạo 

Ngày 
TT 

 

Dự Thính 

Tu Nghiệp TN 

 

 Nam

Paris 


31/3 


12/4 

 10

Trần Hồng Yến 

 Minh Y

 Ngày 
TT

 

 Dự Thính

Tu Nghiệp TN 

 

Nữ 

Paris 


31/3


12/4 

 11

 Phương Trương

Tâm Phương 

Ngày 
TT 

 Tùng An Cư cuối tuần 

  Dự Thính

 

 

Nam 

 Nam Cali 

 

kHÔNG Nội Trú 2/4
3/4, 4/4, 7/4


12 

 

Hoàng Thường 

Ngày 
TT 

Tùng An Cư 2 tuần cuối th. 3 

 

 

 

Nữ 

Adelaide
Australia 

 
16/3

 
7/4/2017

 13

Đoàn Thế Định 

Quảng Đức An 

 Ngày 
TT 

Tùng An Cư cuối tuần Feb 

 

 

 

Nam 

Nam Cali 

 

Feb.: 4,5 +10,11,12 +18,19,20  +24,25,26 

14 

 Nguyễn 
 Hữu Hỉ 

Tâm Hỉ 

Ngày 
TT 

 

DT GT TCB 

 

 

Nam 

Paris  

28/3 

8/4/2017 

 15

 

 Minh Từ

 Ngày 
TT 

 Tùng An Cư

 

 Tu Nghiệp TN

 

 Nữ

Paris  

16/3 
8/4

2/4/2017
13/4/2017 

 16

 

Như Lưu 

 Ngày 
TT

 Tùng An Cư

 GT TCB

  Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC  

 Nam

 Adelaide

 
16/3


22/4/2017 

 17

 

Hoàng Liên

 Ngày 
TT

Tùng An Cư 

 GT TCB

  Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC  

 Nữ

Adelaide 


16/3 


 22/4/2017

18 

 

Minh Anh 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

Paris 

31/3 

 2/4/2017

 19

 Bui Thị Mai Hương

 Huệ Thuận

 Ngày 
TT

 

DT GT Thien CB

  Tu Nghiệp TN

  PH- TH KH- KC

 Nữ

 Thụy Sỹ


30/3


19/4/2017 

 20

 Lê Hoàng Thi

Như Thi 

Ngày 
TT 

 

 GT Thien CB

 Tu Nghiệp TN 

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

 Thụy Sỹ 


30/3


19/4/2017 

21 

 Sơn Nguyễn

 

Ngày 
TT 

 

 GT Thien CB

 

 

Nam 

Sacramento 


2/4 


8/4/2017 

22

Như Hoa

Ngày 
TT

PH- TH KH- KC

Nữ

Nam Cali


13/4


17/4/2017

 23

Nguyễn Nghiêm 

Trí Mẫn 

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

 

Nam 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017 

24 

Khương Viên 

 

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

 

Nam 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017  

25 

 Nguyễn Mỹ Dung

 Như Chơn

Ngày 
TT 

 

GT Khí Công 

 

 

Nữ 

Sacramento 

2/4 

6/4/2017  

26 

 Trần Đức.

Tâm Đức 

Ngày 
TT 

 

GT Khí Công 

 

 

 Nam

Sacramento 

 2/4

6/4/2017  

27 

Phạm Quang Phú 

 Quang Trí

 

 

 

 Tu Nghiệp TN

  PH- TH KH- KC

Nam 

Germany 


 8/4


17/4/2017 

28 

Phạm Thị Ngọc Thịnh 

Minh Tuyền 

 

 

 

 Tu Nghiệp TN

 PH- TH KH- KC 

Nữ 

Germany  


8/4 


17/4/2017 

 29

 Dung Hogan

 

 Ngày 
TT

 

 GT Thien CB 

 

 

 Nữ

Sacramento 


2/4 


4/4/2027 

30 

Bill Hogan 

 

 Ngày 
TT

 

  GT Thien CB

 

 

Nam 

Sacramento 


2/4 

 
4/4/2027

 31

Phan Nữ Kiều

 Như Lệ

 Ngày 
TT

 

GT Khí Công 

 

PH- TH KH- KC  

Nữ 

Sacramento 

 
2/4


6/4/2017  

 32 

 Tô Đình  Hải

Quang Nguyên 

  Ngày 
TT

 

  GT Thien CB 

  Tu Nghiệp TN 

PH- TH KH- KC  

Nam 

Germany 


2/4 


17/4/2017 

 33

Hồ Đình Quí 

 

 Ngày 
TT

 

 DT GT Thien CB  

 

 

 Nam

Paris 


31/3 


4/4/2017 

 34

Phước Nguyễn 

 Diệu Hạnh

 Ngày 
TT

 

Dự Thính Khí Công 

 

DT KC 

Nữ 

 Sacramento


2/4 


6/4/2017 

 35

 

Huệ Liên 

  Ngày 
TT

 

 

 

 

 Nữ

Germany 

9/3 

15/4/2017 

 36

 

Thanh Như 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany 

 9/3

 15/4/2017 

 37

Nguyễn Tấn Lợi 

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Germany  

1/4 

 

 38

Liêu Quí Báu 

 Quang Không

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Germany  

1/4  

 

39 

Nguyễn Kim Linh 

Minh An 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany  

1/4  

 

40 

Trần Thị Minh Tâm 

 Hoàng Minh

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Germany  

1/4  

 

 41

 

Diệu Nhân 

Ngày 
TT 

 

Dự Thính 

Dự Thính 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

 10/4

42 

 Nguyễn Văn Quí

 Không Định

 Ngày 
TT

 

 GT Thien CB

 

 

Nam 

San Jose

2/4 

5/4 
cốc số 1

 43

 

Tâm Sơn 

 

 

 

 

Cancel

Nam 

Sacramento 

 

 

44 

 

Chí Hải 

 

 

 

 

 PH- TH KH- KC

Nam 

Sacramento 

12/4  

 18/4

 45

 

Tâm Triết 

 Ngày 
TT

Tùng An Cư 

  

 

Nam 

San Jose 

10/3 

17/4 

 46

 

Hiếu Như

  Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

 Houston

1/4 

4/4 

47 

 

 Huệ Dung

 Ngày 
TT

 

 

 

 

Nữ 

 Houston 

1/4 

4/4 

48 

 

Minh Tuyết 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 NỮ

  Houston

1/4 

 4/4

49 

 

Như Oanh 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

  Houston

1/4 

 4/4

50 

Nguyễn Tư Hoa  

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4

51 

Nguyễn Thị Tuyết 

Diệu Thanh  

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nữ 

 Sacramento

1/4 

 2/4

52 

 Bùi Thị Hồng

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 Nữ

Sacramento 

1/4 

 2/4

53 

Nguyễn Đàng 

Tâm Sơn 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 Nam

Sacramento 

1/4 

2/4 

54 

Hồ THị Song Hà 

Chị Hà

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4 

55 

Đặng T. Phương Nam 

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nam 

Sacramento 

1/4 

2/4 

56 

Nguyễn Văn Tuấn 

 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

Nam 

Sacramento 

1/4 

2/4 

57 

Nguyễn Thị Cho 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento

1/4 

2/4 

58 

 

 Minh Trí 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

Sacramento 

1/4 

2/4 

 59

Ông Đức 

 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 Nam

 Sacramento

1/4 

2/4 

60 

 

 Thông Quang

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

Houston 

 2/4

2/4 

61 

Hứa Bích Như 

 Như Thật

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 Nữ

San Jose 

28/4 

4/4 

62  

Pham Ngọc Trân

Hoàng Như 

 Ngày 
TT

 

DT GT TCB 

 

 

 Nữ

 San Jose

1/4 

5/5 

63 

 

Thay Khong Huyen 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nam 

  Khách mời San Jose

 

 

 64

Co Dieu Duc 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

Nữ 

  Khách mời San Jose

 

 

65 

 

Trung Thu

 Ngày 
TT

 

 

 

 

  San Jose

 

 

66 

 

 Hue Nhu

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

67 

 

 Khong Lac

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

68 

 

 Thuan Tri Tinh

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

69 

 

  Khong Chanh Tri

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

70 

 

 Phuong Chinh

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

71 

 

  Chanh Huyen Phong 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

72 

 

  Nguyen Suong

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

73 

 

 Hue Son

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

74 

 

 Hoan Nhu 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

75 

 

  Hoang Phuong

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

76 

 

Minh Hang

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

77 

 

 Tue Son

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

78 

 

  Minh Phu

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

79 

 

 Nguyen Hue

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

80 

 

 Nhu Tam

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

81 

 

 Tam Nui Cao can

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

82 

 

 Hue Chau

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  San Jose

 

 

83 

 

Tuệ Lạc 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 

84 

 

 Tuệ Nguyên

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

85 

 

 Tuệ Chiếu

Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

86 

 

 Tuệ Huy

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

87 

 

 Tuệ Không

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

88 

 

 Huệ Chiếu

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

89 

 

Huệ Nhã 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

90 

 

 Nguyên Như

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

91 

 

Như Tịnh 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

92 

 Kim Dung

 Ngọc Huyền

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

93 

Hòa Nguyễn 

Tâm Thiên Phúc 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

94 

Huỳnh Phi Hùng 

 

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

95 

 

 Huệ Hạnh

Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

96 

 Kinh Kha

 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

97 

 

Lệ Như 

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

98 

 William Ngô

 Thân Vĩnh

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

99 

 

Tuệ Thường 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

 Nam Cali 

 

 

100 

 

 Tuệ Vinh

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

Nam Cali  

 

 

 101- 110

 

Giới trẻ Mây từ 

Ngày 
TT  

 

 

 

 

 

 Khách mời

 

 

111 

 

 Tuyết Lâm

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

 Nam Cali 

 

 

112 

 

 Thuần Tuệ

 Ngày 
TT 

 

 

 

 

 

Houston 

 

 

113 

 

Tuệ Long 

 Ngày 
TT

 

 

 

 

 

  Nam Cali

 

 

114 

 

Huệ Đăng 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

115 

 

 Tâm Thiên Phúc

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

116 

 

Như Ấm 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 117

Hậu Nguyễn 

 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

 Nam Cali

 

 

118-121 

 

Gia Đình Chúc Thanh 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 122

Hồng Hoa 

 

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

123 

Thanh Hương 

 

Ngày
TT 

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 124

Kim Liên 

 

 Ngày
TT

 

 

 

 

 

Nam Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 27)
Chương Trình 2020 gồm 14 khóa tu định tại TV Chân Như và các nơi khác Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
13 Tháng Giêng 2020(Xem: 174)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
27 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1656)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
10 Tháng Mười 2019(Xem: 1361)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
24 Tháng Năm 2019(Xem: 1004)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
08 Tháng Giêng 2019(Xem: 1493)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
29 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2713)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 4049)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4017)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
20 Tháng Chín 2017(Xem: 2956)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
13 Tháng Sáu 2017(Xem: 11096)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
28 Tháng Tư 2017(Xem: 6362)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 4193)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2850)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
23 Tháng Sáu 2016(Xem: 4734)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
03 Tháng Năm 2016(Xem: 7045)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9476)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 3674)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
14 Tháng Chín 2015(Xem: 7931)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
31 Tháng Tám 2015(Xem: 6197)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 6016)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5825)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 9971)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 5398)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
16 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6414)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8405)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6783)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6152)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9899)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
28 Tháng Ba 2014(Xem: 10100)
Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 16524)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 16200)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
19 Tháng Chín 2013(Xem: 18891)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 72998)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng