HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DANH SÁCH THIỀN SINH Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện

  Wednesday, December 21, 20167:55 PM(View: 6377)

  DANH SÁCH THIỀN SINH 

  Tham dự các khóa tu học tháng 2,3,4, 2017 tại Thiền Viện
  Cập nhật: Mar 
  29, 2017

  Số Thứ Tự

  Họ & Tên

  Pháp Danh

  Ngày Truyền Thống

  2/4/ 2017

  Tu Hạnh Xuất Gia

  2/2-28/2

  Khóa2 G Thọ Thiền Căn Bản  3/4-7/4

  KhóaTu Nghiệp Thường Niên

  8/4
  -12/4

  Bổ túc kiến thức PH-TH-KH-KC 

  13/4-17/4

  Nam Nữ

  Đạo

  Tràng

   

  Nội Trú

  Từ ngày

   

  Nội Trú

  Đến ngày

  01 

   

   Như Sương

  Ngày 
  TT  

   TuHanh
  XuấtGia

   x

   Nữ

   Nam
  Cali

  13/4

   17/4

   02

   

   Uyễn Như

   

   

   

  Tu Nghiệp TN

   PH- TH KH- KC 

  Nữ 

  Sacra -mento


  8/4 


  17/4 

  03 

   

   Tiềm Như

   Ngày 
  TT  

   x

   

   

   

   Nữ

   Pháp

  31/1 

  30/2

  04 

   

  Tâm Huệ 

   

   

   

   

   

   Nam

  San Jose 

   1/2

   5/2

   05

   Liêu Tỷ

  Tâm Minh 

  Ngày 
  TT   

  Tùng an Cư 

   

   

   

   Nam

  Hoa Thịnh Đốn 

  4/2 

  4/3 

   06

   Nguyễn Thanh Liêm

   Minh Chánh

  Ngày 
  TT  

   

  GT Thien CB

   

   

  Nam 

   Paris


  2/4 

   
  7/4

  07 

  Nguyễn Thị Nhật Thanh 

  Như Thanh 

  Ngày 
  TT  

   

  Dự Thính

   

   

  Nữ 

  Paris 

   
  2/4


  7/4 

   08

  Lan Do

  Thanh Ánh

  Ngày 
  TT

  GT Thien CB

  GT Thien CB

  Nữ

  Canada


  1/4


  12/4 

   09

   Trần Hồng Vụ

  Quang Đạo 

  Ngày 
  TT 

   

  Dự Thính 

  Tu Nghiệp TN 

   

   Nam

  Paris 


  31/3 


  12/4 

   10

  Trần Hồng Yến 

   Minh Y

   Ngày 
  TT

   

   Dự Thính

  Tu Nghiệp TN 

   

  Nữ 

  Paris 


  31/3


  12/4 

   11

   Phương Trương

  Tâm Phương 

  Ngày 
  TT 

   Tùng An Cư cuối tuần 

    Dự Thính

   

   

  Nam 

   Nam Cali 

   

  kHÔNG Nội Trú 2/4
  3/4, 4/4, 7/4


  12 

   

  Hoàng Thường 

  Ngày 
  TT 

  Tùng An Cư 2 tuần cuối th. 3 

   

   

   

  Nữ 

  Adelaide
  Australia 

   
  16/3

   
  7/4/2017

   13

  Đoàn Thế Định 

  Quảng Đức An 

   Ngày 
  TT 

  Tùng An Cư cuối tuần Feb 

   

   

   

  Nam 

  Nam Cali 

   

  Feb.: 4,5 +10,11,12 +18,19,20  +24,25,26 

  14 

   Nguyễn 
   Hữu Hỉ 

  Tâm Hỉ 

  Ngày 
  TT 

   

  DT GT TCB 

   

   

  Nam 

  Paris  

  28/3 

  8/4/2017 

   15

   

   Minh Từ

   Ngày 
  TT 

   Tùng An Cư

   

   Tu Nghiệp TN

   

   Nữ

  Paris  

  16/3 
  8/4

  2/4/2017
  13/4/2017 

   16

   

  Như Lưu 

   Ngày 
  TT

   Tùng An Cư

   GT TCB

    Tu Nghiệp TN

   PH- TH KH- KC  

   Nam

   Adelaide

   
  16/3


  22/4/2017 

   17

   

  Hoàng Liên

   Ngày 
  TT

  Tùng An Cư 

   GT TCB

    Tu Nghiệp TN

   PH- TH KH- KC  

   Nữ

  Adelaide 


  16/3 


   22/4/2017

  18 

   

  Minh Anh 

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

  Nữ 

  Paris 

  31/3 

   2/4/2017

   19

   Bui Thị Mai Hương

   Huệ Thuận

   Ngày 
  TT

   

  DT GT Thien CB

    Tu Nghiệp TN

    PH- TH KH- KC

   Nữ

   Thụy Sỹ


  30/3


  19/4/2017 

   20

   Lê Hoàng Thi

  Như Thi 

  Ngày 
  TT 

   

   GT Thien CB

   Tu Nghiệp TN 

   PH- TH KH- KC 

  Nữ 

   Thụy Sỹ 


  30/3


  19/4/2017 

  21 

   Sơn Nguyễn

   

  Ngày 
  TT 

   

   GT Thien CB

   

   

  Nam 

  Sacramento 


  2/4 


  8/4/2017 

  22

  Như Hoa

  Ngày 
  TT

  PH- TH KH- KC

  Nữ

  Nam Cali


  13/4


  17/4/2017

   23

  Nguyễn Nghiêm 

  Trí Mẫn 

   Ngày 
  TT

   

  GT Khí Công 

   

   

  Nam 

  Sacramento 

  2/4 

  6/4/2017 

  24 

  Khương Viên 

   

   Ngày 
  TT

   

  GT Khí Công 

   

   

  Nam 

  Sacramento 

  2/4 

  6/4/2017  

  25 

   Nguyễn Mỹ Dung

   Như Chơn

  Ngày 
  TT 

   

  GT Khí Công 

   

   

  Nữ 

  Sacramento 

  2/4 

  6/4/2017  

  26 

   Trần Đức.

  Tâm Đức 

  Ngày 
  TT 

   

  GT Khí Công 

   

   

   Nam

  Sacramento 

   2/4

  6/4/2017  

  27 

  Phạm Quang Phú 

   Quang Trí

   

   

   

   Tu Nghiệp TN

    PH- TH KH- KC

  Nam 

  Germany 


   8/4


  17/4/2017 

  28 

  Phạm Thị Ngọc Thịnh 

  Minh Tuyền 

   

   

   

   Tu Nghiệp TN

   PH- TH KH- KC 

  Nữ 

  Germany  


  8/4 


  17/4/2017 

   29

   Dung Hogan

   

   Ngày 
  TT

   

   GT Thien CB 

   

   

   Nữ

  Sacramento 


  2/4 


  4/4/2027 

  30 

  Bill Hogan 

   

   Ngày 
  TT

   

    GT Thien CB

   

   

  Nam 

  Sacramento 


  2/4 

   
  4/4/2027

   31

  Phan Nữ Kiều

   Như Lệ

   Ngày 
  TT

   

  GT Khí Công 

   

  PH- TH KH- KC  

  Nữ 

  Sacramento 

   
  2/4


  6/4/2017  

   32 

   Tô Đình  Hải

  Quang Nguyên 

    Ngày 
  TT

   

    GT Thien CB 

    Tu Nghiệp TN 

  PH- TH KH- KC  

  Nam 

  Germany 


  2/4 


  17/4/2017 

   33

  Hồ Đình Quí 

   

   Ngày 
  TT

   

   DT GT Thien CB  

   

   

   Nam

  Paris 


  31/3 


  4/4/2017 

   34

  Phước Nguyễn 

   Diệu Hạnh

   Ngày 
  TT

   

  Dự Thính Khí Công 

   

  DT KC 

  Nữ 

   Sacramento


  2/4 


  6/4/2017 

   35

   

  Huệ Liên 

    Ngày 
  TT

   

   

   

   

   Nữ

  Germany 

  9/3 

  15/4/2017 

   36

   

  Thanh Như 

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Germany 

   9/3

   15/4/2017 

   37

  Nguyễn Tấn Lợi 

   

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nam 

  Germany  

  1/4 

   

   38

  Liêu Quí Báu 

   Quang Không

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nam 

  Germany  

  1/4  

   

  39 

  Nguyễn Kim Linh 

  Minh An 

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Germany  

  1/4  

   

  40 

  Trần Thị Minh Tâm 

   Hoàng Minh

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Germany  

  1/4  

   

   41

   

  Diệu Nhân 

  Ngày 
  TT 

   

  Dự Thính 

  Dự Thính 

   

  Nữ 

  Sacramento 

  1/4 

   10/4

  42 

   Nguyễn Văn Quí

   Không Định

   Ngày 
  TT

   

   GT Thien CB

   

   

  Nam 

  San Jose

  2/4 

  5/4 
  cốc số 1

   43

   

  Tâm Sơn 

   

   

   

   

  Cancel

  Nam 

  Sacramento 

   

   

  44 

   

  Chí Hải 

   

   

   

   

   PH- TH KH- KC

  Nam 

  Sacramento 

  12/4  

   18/4

   45

   

  Tâm Triết 

   Ngày 
  TT

  Tùng An Cư 

    

   

  Nam 

  San Jose 

  10/3 

  17/4 

   46

   

  Hiếu Như

    Ngày 
  TT

   

   

   

   

  Nữ 

   Houston

  1/4 

  4/4 

  47 

   

   Huệ Dung

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

  Nữ 

   Houston 

  1/4 

  4/4 

  48 

   

  Minh Tuyết 

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   NỮ

    Houston

  1/4 

   4/4

  49 

   

  Như Oanh 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

    Houston

  1/4 

   4/4

  50 

  Nguyễn Tư Hoa  

   

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Sacramento 

  1/4 

  2/4

  51 

  Nguyễn Thị Tuyết 

  Diệu Thanh  

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

  Nữ 

   Sacramento

  1/4 

   2/4

  52 

   Bùi Thị Hồng

   

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   Nữ

  Sacramento 

  1/4 

   2/4

  53 

  Nguyễn Đàng 

  Tâm Sơn 

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   Nam

  Sacramento 

  1/4 

  2/4 

  54 

  Hồ THị Song Hà 

  Chị Hà

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Sacramento 

  1/4 

  2/4 

  55 

  Đặng T. Phương Nam 

   

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

  Nam 

  Sacramento 

  1/4 

  2/4 

  56 

  Nguyễn Văn Tuấn 

   

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

  Nam 

  Sacramento 

  1/4 

  2/4 

  57 

  Nguyễn Thị Cho 

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Sacramento

  1/4 

  2/4 

  58 

   

   Minh Trí 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

  Sacramento 

  1/4 

  2/4 

   59

  Ông Đức 

   

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   Nam

   Sacramento

  1/4 

  2/4 

  60 

   

   Thông Quang

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nam 

  Houston 

   2/4

  2/4 

  61 

  Hứa Bích Như 

   Như Thật

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   Nữ

  San Jose 

  28/4 

  4/4 

  62  

  Pham Ngọc Trân

  Hoàng Như 

   Ngày 
  TT

   

  DT GT TCB 

   

   

   Nữ

   San Jose

  1/4 

  5/5 

  63 

   

  Thay Khong Huyen 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nam 

    Khách mời San Jose

   

   

   64

  Co Dieu Duc 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

  Nữ 

    Khách mời San Jose

   

   

  65 

   

  Trung Thu

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  66 

   

   Hue Nhu

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  67 

   

   Khong Lac

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  68 

   

   Thuan Tri Tinh

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  69 

   

    Khong Chanh Tri

  Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  70 

   

   Phuong Chinh

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  71 

   

    Chanh Huyen Phong 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  72 

   

    Nguyen Suong

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

  73 

   

   Hue Son

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  74 

   

   Hoan Nhu 

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  75 

   

    Hoang Phuong

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  76 

   

  Minh Hang

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  77 

   

   Tue Son

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  78 

   

    Minh Phu

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  79 

   

   Nguyen Hue

  Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  80 

   

   Nhu Tam

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  81 

   

   Tam Nui Cao can

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  82 

   

   Hue Chau

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    San Jose

   

   

  83 

   

  Tuệ Lạc 

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

   

  84 

   

   Tuệ Nguyên

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  85 

   

   Tuệ Chiếu

  Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  86 

   

   Tuệ Huy

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  87 

   

   Tuệ Không

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  88 

   

   Huệ Chiếu

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  89 

   

  Huệ Nhã 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  90 

   

   Nguyên Như

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  91 

   

  Như Tịnh 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  92 

   Kim Dung

   Ngọc Huyền

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  93 

  Hòa Nguyễn 

  Tâm Thiên Phúc 

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  94 

  Huỳnh Phi Hùng 

   

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  95 

   

   Huệ Hạnh

  Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  96 

   Kinh Kha

   

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  97 

   

  Lệ Như 

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  98 

   William Ngô

   Thân Vĩnh

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

  99 

   

  Tuệ Thường 

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   

   Nam Cali 

   

   

  100 

   

   Tuệ Vinh

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   

  Nam Cali  

   

   

   101- 110

   

  Giới trẻ Mây từ 

  Ngày 
  TT  

   

   

   

   

   

   Khách mời

   

   

  111 

   

   Tuyết Lâm

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

   Nam Cali 

   

   

  112 

   

   Thuần Tuệ

   Ngày 
  TT 

   

   

   

   

   

  Houston 

   

   

  113 

   

  Tuệ Long 

   Ngày 
  TT

   

   

   

   

   

    Nam Cali

   

   

  114 

   

  Huệ Đăng 

   Ngày
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

  115 

   

   Tâm Thiên Phúc

  Ngày
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

  116 

   

  Như Ấm 

   Ngày
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

   117

  Hậu Nguyễn 

   

   Ngày
  TT

   

   

   

   

   

   Nam Cali

   

   

  118-121 

   

  Gia Đình Chúc Thanh 

   Ngày
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

   122

  Hồng Hoa 

   

  Ngày
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

  123 

  Thanh Hương 

   

  Ngày
  TT 

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

   124

  Kim Liên 

   

   Ngày
  TT

   

   

   

   

   

  Nam Cali 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Thursday, February 11, 2021(View: 220)
  Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
  Thursday, February 11, 2021(View: 125)
  Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
  Wednesday, December 9, 2020(View: 466)
  2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
  Tuesday, December 1, 2020(View: 2241)
  Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
  Wednesday, November 11, 2020(View: 575)
  ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
  Wednesday, November 4, 2020(View: 949)
  ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
  Thursday, October 29, 2020(View: 4387)
  Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
  Wednesday, October 21, 2020(View: 666)
  Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
  Wednesday, October 14, 2020(View: 559)
  ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
  Wednesday, October 7, 2020(View: 781)
  CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
  Wednesday, September 30, 2020(View: 1769)
  Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
  Thursday, August 27, 2020(View: 1996)
  - Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
  Wednesday, August 5, 2020(View: 1086)
  1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
  Friday, March 6, 2020(View: 1261)
  Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
  Friday, February 28, 2020(View: 1434)
  các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
  Monday, January 13, 2020(View: 1160)
  Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
  Friday, December 27, 2019(View: 3026)
  Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
  Thursday, October 10, 2019(View: 2128)
  Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
  Friday, May 24, 2019(View: 1713)
  KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
  Tuesday, January 8, 2019(View: 2372)
  KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
  Saturday, December 29, 2018(View: 3744)
  Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
  Thursday, January 18, 2018(View: 4864)
  Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
  Sunday, December 3, 2017(View: 4846)
  Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
  Wednesday, September 20, 2017(View: 3745)
  1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
  Tuesday, June 13, 2017(View: 12099)
  Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
  Friday, April 28, 2017(View: 7331)
  Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
  Thursday, January 12, 2017(View: 5063)
  Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
  Sunday, November 13, 2016(View: 3661)
  Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
  Thursday, June 23, 2016(View: 5708)
  Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
  Tuesday, May 3, 2016(View: 7941)
  Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
  Monday, April 18, 2016(View: 10263)
  Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
  Saturday, March 12, 2016(View: 4422)
  Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
  Monday, November 23, 2015(View: 5172)
  Monday, September 14, 2015(View: 8722)
  Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
  Monday, August 31, 2015(View: 6943)
  KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
  Sunday, June 28, 2015(View: 6696)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6495)
  Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
  Sunday, June 28, 2015(View: 11244)
  Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
  Sunday, June 28, 2015(View: 6082)
  Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
  Tuesday, December 16, 2014(View: 7115)
  Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
  Tuesday, October 14, 2014(View: 9208)
  1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
  Sunday, August 10, 2014(View: 7533)
  Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
  Friday, August 8, 2014(View: 6885)
  Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
  Sunday, July 20, 2014(View: 10901)
  Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
  Friday, March 28, 2014(View: 11424)
  Lớp Thiền Căn Bản 110 trong tháng 7 năm 2014, gồm 7 ngày miễn phí, bắt đầu từ 5 tháng 7 tại Thiền Đường Mây Từ, California.
  Wednesday, February 5, 2014(View: 17297)
  Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
  Wednesday, January 15, 2014(View: 16916)
  Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
  Thursday, September 19, 2013(View: 19587)
  Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
  Monday, December 10, 2012(View: 77218)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  1,258,465