HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0427: Phong Việt : TRỞ VỀ

Sunday, October 2, 20229:52 AM(View: 140)

TRỞ VỀ
DD0427 Phong Việt  TRỞ VỀ

Con về nương tựa Phật rồi

Cầu cho sen nở khắp trời yêu thương.

Con về nương tựa Pháp rồi

Cầu cho sạch kiếp luân hồi chúng sanh.

Con về nuơng tựa Tăng rồi

Cầu cho lý tưởng vì đời nở hoa.

 

Con về nương tựa Phật rồi

Cầu cho nhân loại đời đời an vui.

Con về nương tựa Pháp rồi

Cầu cho đạo lý vẹn mười tinh thông.

Con về nương tựa Tăng rồi

Cầu cho thẩm thấu chữ Tôi vô thường.

 

Con về nương tựa Phật rồi

Cầu cho thế giới ngát mùi trầm hương.

Con về nương tựa Pháp rồi

Cầu cho tứ chúng mọi người cùng tu.

Con về nương tựa Tăng rồi

Cầu cho tinh tấn chính ngôi Tăng già.

 

Trở về bát ngát hương hoa

Chim muông cùng cất tiếng ca với người

Chuông chùa vang vọng nơi nơi

Tình thương Chánh pháp cao vời bao la

Đông tây vũ trụ một nhà

Năm châu hoan hỷ chan hòa niềm tin.

PHONG VIỆT

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,601