HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0218 Diệu Nhân : BIẾT ƠN

Tuesday, June 8, 20218:15 PM(View: 664)

 BIẾT ƠN

 Biet On 2


Sáng sớm mai thức dậy

Con cúi đầu đảnh lễ

Ơn Chư Phật mười phương

Ơn Đức Phật Thế Tôn

Ơn Thầy Tổ soi đường

Giới Định Tuệ ba môn

Nguyện tinh tấn học hành

Đạo quả sớm viên thành

Đáp đền ơn giáo hoá !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

       

Con cúi đầu đảnh lễ

Ơn cha mẹ sinh thành

Cho con tấm thân người

Dìu dắt con vào đời

Đưa con đến tận nơi

Đây chùa chiền thiền tự
Gieo hạt giống Bồ Đề

Con cúi đầu đảnh lễ

Ba ngôi báu: Phật Pháp Tăng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Con cúi đầu đảnh lễ

Tất cả những người thân

Thiện tri thức xa gần

Nâng bước chân Vô Minh

Đưa con vào Chánh Pháp

Bát Chánh Đạo chuyên cần

Tiến về chốn thiện lành

Xa lìa nơi cấu uế

Con cúi đầu đảnh lễ

Với lòng thành biết ơn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

        

         DN 6/7/21

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
97,354