HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0312 Nguyên Lương: Tri Ân Thầy

Wednesday, December 22, 20218:45 AM(View: 431)
 Tri Ân Thầy 
Tôn Sư Trọng Đạo
 
Thầy là ngọn đuốc nhiêm mầu
Ánh quang tỏa sáng năm châu rạng ngời
Hành trình của một kiếp đời
Hy sinh vì Đạo, một thời gian truân
 
Mặc cho thế sự trầm luân,
Một điều tâm niệm xả thân vì Thiền
Ơn Thầy rộng lớn vô biên
Gương Thầy bất diệt cùng Thiền Tánh Không 
Hình Thầy

Kính dâng giác linh HT Thích Thông Triệt,

 
Nguyên Lương
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,500