HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

120. Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh 71 (Tevijjavacchagotta sutta)

Friday, June 18, 202110:03 PM(View: 976)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256