HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

69. Kinh An Trú Tầm (Vitakkasanthāna sutta)

Saturday, June 5, 20219:36 PM(View: 1260)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256