HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto

Thursday, October 10, 201910:34 AM(View: 4401)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto


Tâm


Thực Tập Có Và Không Có Đối Tượng


Thực Tập Nghe Và Thấy


Tánh Phổ Biến Của Pháp Hành


Những Tiến Trình Tâm


Tánh Phổ Biến Của Chân Lý


Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng


Ý Nghĩa Nguyện Hương - Tán Phật - Tán Pháp


Ý Nghĩa Bài Văn Sám Hối


Khái Quát Kinh Điển Đại Thừa


Khái Quát Kinh A Di Đà


Đúc Kết Bài Kinh A Di Đà


Người Giáo Thọ


Lời Dặn Dò Người Giáo Thọ


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
196,228