HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

6. Tổng Kết Về Nhận Thức

Tuesday, October 11, 201611:02 PM(View: 4025)
Bài 6: Tổng Kết Về Nhận Thức
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.

Xin click vào PLAY để nghe
hay Right Click và Save (audio) as để tải xuống máy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Tuesday, October 11, 2016(View: 4843)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4565)
Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4200)
Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4951)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4178)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Tuesday, October 11, 2016(View: 4251)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
Thursday, April 13, 2017(View: 3648)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
199,508