HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

509. Phẩm 01 - phẩm 10 (Anguttara Nikāya) - Phẩm Sắc - Phẩm Đoạn Triền Cái - Phẩm Khó Sử Dụng - Phẩm Không Điều Phục - Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng - Phẩm Búng Ngón Tay - Phẩm Tinh Tấn - Phẩm Làm Bạn Với Thiện - Phẩm Phóng Dật - Phẩm Phi Pháp

Wednesday, September 16, 202011:54 PM(View: 1394)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256