HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Kinh Tiểu Bộ

Monday, September 14, 202011:16 PM(View: 2922)
Kinh Tiểu Bộ
(Khuddaka Nikāya)
Mục lục Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya) hiện có 117 mục, gồm 117 tiểu mục.

Bấm số 201 - 392

Tập I
201. Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapātha)
202. Kinh Pháp Cú (Dhammapada)
203. Kinh Pháp Cú (tt) câu 201
204. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 1) Phẩm Bồ Đề  (Chương 2) Phẩm Mucalinda
205. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 3) Phẩm Nanda
206. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 4) Phẩm Meghiya
207. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 5) Phẩm Trưởng Lão Sona
208. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 6) Phẩm Sinh Ra Đã Mù - ( Chương 7) Phẩm Nhỏ
209. Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 8) Phẩm Pàtaligàmiya
210. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Chương 1 ) (Itivuttaka) Một Pháp - Phẩm 1
211. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Chương 2) (Itivuttaka) Hai Pháp - Phẩm 1
212. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Chương 3)  Ba Pháp phẩm 1 - 2
213. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Chương 3)  Ba Pháp phẩm 4
214. Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Chương 4)  Bốn Pháp
215. Kinh Tập (Chương 1) (Sutta Nipata) Phẩm rắn
216. Kẽ bần tiện
217. Kinh Tập (Chương 2) (Sutta Nipata) Tiểu phẩm
218. Kinh Tập (Chương 3) (Sutta Nipata) Đại Phẩm
219. VII - Kinh Sela
220. Kinh Tập (Chương 4)  Phẩm tám(I – XI)  Kinh về Dục
221. Kinh Tập (Chương 4) XII Những vấn đề nhỏ bé
222. Kinh Tập (Chương 5) Con Đường Đến Bờ Bên Kia

Tập II - 2.1 Chuyện Thiên Cung
223. Phẩm I – (Chuyện thứ nhất đến Chuyện thứ mười) Lâu đài nữ giới
224. Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Trinh Phụ
225. Phẩm II - Cittalatā (Cittalatā)
226. Phẩm III - Pāricchattaka (Pāricchattaka)
227. Phẩm IV - Đỏ sẫm
228. Phẩm V - Đại xa
229. Phẩm V (tt)  Chuyện thứ chín
230. Phẩm VI - Pāyasi (Pāyasi)
231. Phẩm VII - Sunikkhitta (Sunikkhitta)

Tập II - 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ
232. Phẩm I - Phẩm Con Rắn (1-7)
233. Phẩm I  (tt)-  (8-12) Chuyện con bò
234. Phẩm II - Phẩm Ubbari (Ubbari) (1-6)
235. Phẩm II  (tt) - (7-9) Chuyện Ngạ Quỷ
236. Phẩm II  (tt) - (10-13) Chuyện Mẹ Của Uttara
237. Phẩm III - Tiểu Phẩm
238. Phẩm IV - Đại Phẩm (1-4)
239. Phẩm IV  (tt) –(5-16)  Chuyện cây mía

Tập III - 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ
240. Chương I - Một Kệ - Phẩm 1 -3
241. Chương I - Một Kệ - Phẩm 4 -6
242. Chương I - Một Kệ - Phẩm 7 -9
243. Chương I - Một Kệ - Phẩm 10 -12
244. Chương II - Hai Kệ - Phẩm 1-3
245. Chương II - Hai Kệ - Phẩm 4-5
246. Chương III - Phẩm Ba Kệ
247. Chương IV - Phẩm Bốn Kệ
248. Chương V - Phẩm Năm Kệ
249. Chương VI - Phẩm Sáu Kệ
250. Chương VII đến chương IX
251. Chương X đến chương XII
252. Chương XIII đến chương XV
253. Chương XVI - Phẩm Hai Mươi Kệ
254. Chương XVII và chương XVIII
255. Chương XIX đến chương XXI

Tập III - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ
256. Phẩm I - Tập Một Kệ - Phẩm II - Tập Hai Kệ - Phẩm III - Tập Ba Kệ
257. Phẩm IV - Tập Bốn Kệ - Phẩm V - Tập Năm Kệ
258. Phẩm VI - Tập Sáu Kệ - Phẩm VII - Tập Bảy Kệ - Phẩm VIII - Tập Tám Kệ - Phẩm IX - Tập Chín Kệ
259. Phẩm X - Tập Mười Kệ - Phẩm XI - Tập Mười Hai Kệ - Phẩm XII - Tập Mười Sáu Kệ
260. Phẩm XIII - Tập Hai Mươi Kệ
261. Phẩm XIV - Tập Ba Mươi Kệ - Phẩm XV - Tập Bốn Mươi Kệ - Phẩm XVI - Đại Phẩm

Tập IV - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (1)
262. Chương I - Phẩm Apannaka (Apannaka) (1-2)
263. Chương I (tt) Chuyện Người Buôn Ghè (3-4)
264. Chương I (tt)  Chuyện Đấu Gạo (5-10)
265. Phẩm Giới - Chuyện Con Nai Điềm Lành(11-13)
266. Phẩm Giới -  Chuyện Con Nai Gió (14-20)
267. Phẩm Kurunga - Chuyện Con Nai Sơn Dương (21-26)
268. Phẩm Kurunga - Đôi Bạn Thân Thiết (27-30)
269. Phẩm Kulavaka - Chuyện Tổ Chim Con (31-36)
270. Phẩm Kulavaka - Chuyện Con Chim Trĩ (37-40)
271. Phẩm Lợi Ái (41-48)
272. Phẩm Lợi Ái (49-50)
273. Phẩm Āsimsa (Āsimsa) (51-60)
274. Phẩm Nữ Nhân (61-65)
275. Phẩm Nữ Nhân (66-70)
276. Phẩm Varana (Varana) (71-76)
277. Phẩm Varana (Varana) (77)
278. Phẩm Varana (Varana) (78)
279. Phẩm Apayimha (Apayimha)
280. Phẩm Litta (Litta)
281. Phẩm Litta (Litta) (tt) (96)
282. Phẩm Parosata (Parosata)
283. Phẩm Hamsa (Hamsa)

Tập V - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (2)
284. Chương I (Một bài kệ) - Phẩm Kusanāli (Kusanāli)
285. Phẩm Asampadāna (Asampadāna)
286. Phẩm Kakantaka (Kakantaka)
287. Chương II (Hai Bài Kệ) - Phẩm Dalha (Dalha)
288. Chương II (Hai Bài Kệ) (tt) 157
289. Phẩm Santahava (Santahava) 161
290. Phẩm Thiện Pháp
291. Phẩm Asadisa (Asadisa)
292. Phẩm Ruhaka (Ruhaka) 191-200
293. Phẩm Natamdaiha (Natamdaiha) 201
294. Phẩm Đám cỏ thơm (Biranatthambhaka)
295. Phẩm Khāsāva (Khāsāva) 221
296. Phẩm Upāhana (Upāhana)
297. Phẩm Sigāla - Chó rừng
298. Chương III - Phẩm Sankappa (Sankappa)
299. Phẩm Sankappa (tt) 256  Chuyện Cái Giếng Cũ
300. Phẩm Kosya (Kosya)

Tập VI - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (3)
301. Chương III - Phẩm Ba Bài Kệ (264)
302. Chương III - Phẩm Ba Bài Kệ (274)
303. Chương III - Phẩm Ba Bài Kệ (281)
304. Chương III - Phẩm Ba Bài Kệ (286)
305. Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ (301)
306. Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ (310)
307. Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ (318)
308. Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ (326)
309. Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ (338)
310. Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ (351)
311. Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ (359)
312. Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ (372)
313. Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ (379)
314. Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ (387)

Tập VII - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (4)
315. Chương VII - Phẩm bảy bài kệ (396)
316. Chương VII - Phẩm bảy bài kệ (402)
317. Chương VII - Phẩm bảy bài kệ (407)
318. Chương VII - Phẩm bảy bài kệ (412)
319. Chương VIII - Phẩm Tám Bài Kệ (417)
320. Chương VIII - Phẩm Tám Bài Kệ (422)
321. Chương IX - Phẩm Chín Bài Kệ (427)
322. Chương IX - Phẩm Chín Bài Kệ (433)
323. Chương X - Phẩm Mười Bài Kệ (439)
324. Chương X - Phẩm Mười Bài Kệ (444)
325. Chương X - Phẩm Mười Bài Kệ (447)
326. Chương X - Phẩm Mười Bài Kệ (451)
327. Chương XI - Phẩm Mười Một Bài Kệ (455)
328. Chương XI - Phẩm Mười Một Bài Kệ (460)
329. Chương XII - Phẩm MườI Hai Bài Kệ (464)
330. Chương XII - Phẩm MườI Hai Bài Kệ (468)

Tập VIII - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (5)
331. Chương XIII - Phẩm Mười Ba Bài Kệ (474)
332. Chương XIII - Phẩm Mười Ba Bài Kệ (477)
333. Chương XIII - Phẩm Mười Ba Bài Kệ (480)
334. Chương XIII - Phẩm Mười Ba Bài Kệ (482)
335. Chương XIV - Tạp Phẩm (484)
336. Chương XIV - Tạp Phẩm (487)
337. Chương XIV - Tạp Phẩm (489)
338. Chương XIV - Tạp Phẩm (490)
339. Chương XIV - Tạp Phẩm (492)
340. Chương XIV - Tạp Phẩm (494)
341. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (497)
342. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (498)
343. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (501)
344. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (504)
345. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (506)
346. Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ  (509)
347. Chương XVI - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ  (511)
348. Chương XVI - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ  (514)
349. Chương XVI - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ  (516)
350. Chương XVI - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ  (519)

Tập IX - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (6)
351. Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ (521)
352. Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ (522)
353. Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ (523)
354. Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ (525)
355. Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ (526)
356. Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ (527)
357. Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ (528)
358. Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (529)
359. Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (530)
360. Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (531) (1)
361. Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (531) (2)
362. Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (532)
363. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (533)
364. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (534)
365. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (535)
366. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (536) (1)
367. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (536) (2)
368. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (537) (1)
369. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (537) (2)
370. Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (537) (3)
371. Chương XXII - Đại Phẩm (538)
372. Chương XXII - Đại Phẩm (539)

Tập X - Chuyện Tiền Thân Đức Phật (7)
373. Chương XXII - Đại Phẩm (tiếp theo) Chuyện Hiếu Tử Sāma (Tiền thân Sāma) (Sāma) (540)
374. Chuyện Đại Vương Nimi (Tiền thân Nimi) (541)
375. Chuyện Tế Sư Khandahāla (Tiền thân Khandahāla) (Khandahāla) (542)
376. Chuyện Bậc Đại Trí Bhūridatta (Tiền thân Bhūridatta) (1) (Bhūridatta) (543)
377. Chuyện Bậc Đại Trí Bhūridatta (Tiền thân Bhūridatta) (2) (Bhūridatta) (543 tt)
378. Chuyện Bậc Đại Trí Mahānārada-Kassapa (Tiền thân Mahānārada-Kassapa) (Mahānārada-Kassapa) (544)
379. Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song (Tiền thân Vidhurapandita) (1) (Vidhurapandita) (545)
380. Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song (Tiền thân Vidhurapandita) (2) (Vidhurapandita) (545tt)
381. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (1) (Mahā-Ummagga) (546)
382. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (2) (Mahā-Ummagga) 19
383. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (3) (Mahā-Ummagga) 27
384. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (4) (Mahā-Ummagga) 29
385. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (5) (Mahā-Ummagga) 30
386. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (6) (Mahā-Ummagga)
387. Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahā-Ummagga) (7) (Mahā-Ummagga) 31
388. Chuyện Đại Vương Vessantara (Tiền thân Vessantara) (1) (Vessantara) 547
389. Chuyện Đại Vương Vessantara (Tiền thân Vessantara) (2) (Vessantara) 4
390. Chuyện Đại Vương Vessantara (Tiền thân Vessantara) (3) (Vessantara) 6
391. Chuyện Đại Vương Vessantara (Tiền thân Vessantara) (4) (Vessantara) 8
392. Chuyện Đại Vương Vessantara (Tiền thân Vessantara) (5) (Vessantara) 10

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256