HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

96. Đúc Kết Cuối Khoá BN2

Sunday, December 23, 201810:29 AM(View: 2846)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
199,514