HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

95. Chân Như

Sunday, December 23, 201810:28 AM(View: 3830)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256