HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

86. Tánh KhôngTrung Đạo

Saturday, December 8, 20185:02 PM(View: 3317)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256