HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

53. Kinh Kim Cang 3

Monday, October 15, 201810:41 PM(View: 2990)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 3 tháng 9 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256