HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  45. Thực Tập Thở

  Sunday, September 2, 20188:51 PM(View: 1324)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Thiền Căn Bản tại đạo tràng Michigan ngày 22 tháng 4 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,245