HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  12. Sống Nghĩa Là Gì?

  Sunday, February 11, 20182:50 PM(View: 1859)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Brisbane ngày 25 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,209