HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

12. Sống Nghĩa Là Gì?

Sunday, February 11, 20182:50 PM(View: 3109)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Brisbane ngày 25 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256