HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

04. Chánh Niệm.

Tuesday, January 23, 201810:05 AM(View: 3077)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 8 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256