HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  04. Chánh Niệm.

  Tuesday, January 23, 201810:05 AM(View: 1832)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng tại Đạo tràng Sydney ngày 8 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,235,577