HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  02. Thực Tập Thiền Định.

  Thursday, January 4, 20189:25 AM(View: 1969)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Buổi thuyết giảng đại chúng về Thiền Định tại Đạo tràng Nam Cali ngày 2 tháng 1 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,234,774