HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

01. Giảng đại chúng về Thiền Định.

Thursday, January 4, 20189:19 AM(View: 3446)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Buổi thuyết giảng đại chúng về Thiền Định tại Đạo tràng Nam Cali ngày 2 tháng 1 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256