HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

59. Tổng Kết Lớp Bát Nhã Đặc Biệt.

Wednesday, December 20, 20179:46 PM(View: 3748)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256