HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  50. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

  Thursday, October 5, 20179:33 PM(View: 2008)

  Bài 4: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,234,109