HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  45. Tâm (tiếp).

  Sunday, September 24, 201710:05 AM(View: 2174)

  Bài 8: Tâm (tiếp).
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,256,015