HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

45. Tâm (tiếp).

Sunday, September 24, 201710:05 AM(View: 3530)

Bài 8: Tâm (tiếp).
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256