HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

40. Ngũ Uẩn.

Tuesday, September 12, 20179:49 AM(View: 2703)

Bài 3: Ngũ Uẩn.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,313,292