HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

38. Sự Chứng Ngộ Của Đức Phật.

Tuesday, September 12, 20179:45 AM(View: 3328)

Bài 1: Sự Chứng Ngộ Của Đức Phật.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256