HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

36. Con Đường Độc Nhất (Tiếp Theo).

Wednesday, September 6, 20173:35 PM(View: 3381)

Bài 2: Con Đường Độc Nhất (Tiếp Theo).
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256