HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

35. Con Đường Độc Nhất.

Wednesday, September 6, 20173:34 PM(View: 3279)

Bài 1: Con Đường Độc Nhất.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256