HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  35. Con Đường Độc Nhất.

  Wednesday, September 6, 20173:34 PM(View: 2045)

  Bài 1: Con Đường Độc Nhất.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,677