HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  15. Lý Duyên Khởi P2.

  Saturday, July 29, 20176:01 PM(View: 1691)

  Bài 15: Lý Duyên Khởi P2.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,420