HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

15. Lý Duyên Khởi P2.

Saturday, July 29, 20176:01 PM(View: 2858)

Bài 15: Lý Duyên Khởi P2.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256