HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  14. Lý Duyên Khởi P1.

  Saturday, July 29, 20175:58 PM(View: 1956)

  Bài 14: Lý Duyên Khởi P1.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,936