HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

14. Lý Duyên Khởi P1.

Saturday, July 29, 20175:58 PM(View: 3251)

Bài 14: Lý Duyên Khởi P1.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256