HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

07. Sống Đời Xứng Đáng.

Monday, June 19, 201711:56 PM(View: 3827)

Bài 7: Sống Đời Xứng Đáng.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256