HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  04. Tổng Kết Các Bộ Phái Phật Giáo.

  Monday, June 19, 201711:46 PM(View: 2061)

  Bài 4: Tổng Kết Các Bộ Phái Phật Giáo.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,260,245