HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

03. Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo)

Monday, May 13, 201312:00 AM(View: 24827)

Track 3: Giảng cho Đại Chúng ở Dusseldorf (tiếp theo)


Bài Giảng Cho Đại Chúng 
tại Dusseldorf, Đức ngày 7 tháng 10 năm 2012 .
Để nghe trực tiếp trên WEB: xin CLICK vào giữa khung
Để download file xuống compuer: right-click trên chữ Download, Chọn "save target as" hoặc là "save link as" (tùy browser)

Download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, May 13, 2013(View: 28478)
Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
Monday, May 13, 2013(View: 26038)
Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
Tuesday, June 11, 2013(View: 28274)
Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
Wednesday, July 31, 2013(View: 25235)
Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
Wednesday, July 31, 2013(View: 23051)
Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
69,256