HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Đạo Tràng Oregon

  Sunday, July 25, 201012:00 AM(View: 5766)

  1- Đạo Tràng Oregon:

  Thành lập ngày: 22- 4- 2000

  Đã tổ chức các khóa:

  + 2 khóa Căn Bản (gồm 4 lớp)

  + 1 khóa Bát Nhã (học 5 kỳ)

  + tổng số thiền sinh học các lớp: 42 người

  Trưởng Đạo Tràng: Tuệ Tâm Hải

  Đ.T: 503- 848 8021

  Email: phu215aloha@yahoo.com 

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Sunday, June 6, 2010(View: 5534)
  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.
  Friday, March 26, 2010(View: 7962)
  cập nhật ngày4-1-2014 1- Hội trưởng TTK California: Tuệ Huy 2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải 3- Trưởng ĐạoTràng San Jose: Hoằng Phương 4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải 5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính 6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu Hội Phó: Tâm Như 7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú 8- Trưởng nhóm TTK Florida: Minh Tịnh 9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên 10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ 11- Trưởng Đạo Tràng Paris: Minh Y 12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh 13- Trưởng Đạo tràng Poitiers: Chân Ngọc 14- Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm 15- Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung 16- Trưởng Đạo Tràng Sydney: Minh Đạo 17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận
  1,256,068