HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 7964)

  KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


  Lớp CAO CẤP 4:

  Tâm lý học Phật giáo đối chiếu với Tâm lý học Tây phương.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 7360)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3
  Saturday, June 5, 2010(View: 7793)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2
  Saturday, June 5, 2010(View: 10548)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1
  1,258,412