HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2

Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 10063)

KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


Lớp CAO CẤP 2:

1- A Tì Đạt Ma

2- Tâm trong đạo Phật

3- Nhân tố đưa đến luân hồi sinh tử

4- Ba khoa căn bản trong 2 hệ Phật giáo: uẩn - xứ - giới

5- Căn

6- Hữu vi pháp- Vô vi pháp

 

Reader's Comment
Friday, November 17, 201712:06 AM
Guest
Can bai giang khoa cao cap 2,3,4 cua ni su triet nhu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 10217)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
Saturday, June 5, 2010(View: 9542)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3
Saturday, June 5, 2010(View: 13423)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1
69,256