HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Danh sách các Đạo Tràng Tánh Không

Friday, March 26, 201012:00 AM(View: 8052)

LIÊN LẠC CÁC ĐẠO TRÀNG


Danh sách Ban Điều Hành Hội và Đạo Tràng cập nhật ngày 28-07-2013

1- Hội Trưởng TTK California: Tuệ Huy <khoato@yahoo.com>

2- Trưởng Đạo Tràng Nam Cali: Huệ Hải <maigl72@yahoo.com>

3- Trưởng Đạo Tràng San Jose: Hoằng Phương <hoangphuong1951@yahoo.com>

4- Trưởng Đạo Tràng Sacramento: Chí Hải <chuongvphan@yahoo.com>

5- Trưởng Đạo Tràng Portland: Không Tính <ssao2@hotmail.com>

6- Hội Trưởng TTK Texas: Thầy Không Chiếu

 Hội Phó: Tâm Như <tamnhuttk@yahoo.com>

7- Trưởng Nhóm TTK Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú <tamdieuphu@gmail.com>

8- Trưởng Nhóm TTK Florida: Minh Tịnh <minhtinh1957@yahoo.com>

9- Trưởng Nhóm TTK Arizona: Huệ Nguyên <httvo@yahoo.com>

10- Hội Trưởng TTK Paris: Quang Huệ <phutien@hotmail.com>

11- Trưởng Đạo tràng Paris: Minh Y <ytranhong@free.fr>

12- Hội Trưởng TTK Toulouse: Minh Anh <hnhanh@hotmail.com>

13- Trưởng Đạo Tràng Poitiers: Chân Ngọc <channgoc.tk@hotmail.fr>

14-  Hội Trưởng TTK Đức: Thanh Tâm <spthanhtam@yahoo.de>

15-  Hội Trưởng TTK Ontario: Ngô Gia Trung <tanhkhongontario@gmail.com>

16- Trưởng Đạo tràng Sydney: Minh Đạo <tamkhongk@hotmail.com>

17- Hội Trưởng TTK Thụy Sĩ : Huệ Thuận <mbui@romandie.com>


Văn phòng thường trực của Thầy Thiền Chủ:

1) Tuệ Nguyên: <toanhtuan@yahoo.com>

2) Tuệ Như : <ttl14@msn.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, July 25, 2010(View: 5834)
Đạo Tràng Oregon: Thành lập ngày: 22- 4- 2000
Sunday, June 6, 2010(View: 5604)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC ĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG từ ngày thành lập đến năm 2007.
1,291,261